Praktisera med VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Genom den får du värdefulla kontakter och viktiga erfarenheter.

Att göra VFU

Under hela din utbildning kommer du, tillsammans med andra studenter, att vara knuten till olika VFU-skolor. På VFU-skolan får du en handledare som är utbildad lärare i idrott och hälsa samt i ditt andra inriktningsämne.

Den verksamhetsförlagda delen av ämneslärarutbildningen består av 30 högskolepoäng, det vill säga totalt 20 veckor.

Under VFU:n får du en djupare bild av vad hela läraruppdraget innebär. Du ska vara en aktiv resurs för eleverna och skolan, vilket innebär att dels följa det som sker i klassrummet och idrottshallen, dels se och delta i det arbete som ligger utanför själva undervisningen.

Du deltar alltmer aktivt under utbildningens gång, för att under den sista perioden i princip ta ansvar för all undervisning i en klass.

Möjligheter och ansvar

VFU:n ska utformas så att du får möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter om hela lärarrollen. Du har ansvar för att informera VFU-skolan om de kurser du läser i lärarutbildningen för att på så sätt påverka innehållet i VFU:n.

Under VFU:n får du dokumentera och reflektera över olika inslag och företeelser i undervisningen och verksamheten.

GIH:s roll i VFU

För att samarbetet mellan GIH och VFU-skolan ska fungera så bra som möjligt finns det en lärare på GIH som har det övergripande ansvaret för kontakten.

I varje VFU-kurs finns en GIH-lärare som har det formella examinationsansvaret för hela kursen. Det innebär att ansvarig lärare för kursen inhämtar bedömningsunderlag från handledarna.

Under utbildningen skapar GIH mötesplatser, både på GIH och i verksamheterna, där studenter, lärare från VFU-skolorna och GIH träffas för diskussioner och erfarenhetsutbyten. Då får du möjlighet att delta i reflekterande samtal om verksamheten och skolutvecklingsfrågor.

Du kommer kontinuerligt genomföra samtal tillsammans med GIH-läraren och VFU-handledaren kring din praktik och utveckling.

VFU-perioder

VFU-perioderna är jämnt fördelade över hela utbildningen. Eftersom du som tar examen i ett praktiskt–estetiskt ämne får behörighet att undervisa i hela grundskolan (inriktning 7–9) och även gymnasiet (inriktning gymnasiet) kommer du att placeras på olika stadier och i olika skolor.

Placering

GIH ingår i ett nätverk med de högskolor som bedriver lärarutbildningar i Stockholms län, och samarbetar med länets kommuner och deras respektive VFU-samordnare.

GIH begär VFU-platser i länets kommuner och fördelar sedan platserna bland studenterna.

Det är kommunen/stadsdelen som ansvarar för placering och byte av skola inom kommunen/stadsdelen.

Om du vill byta skola inom den kommun/stadsdel du fått en placering i ska du i första hand vända dig till VFU-samordnaren eller följa kommunens/stadsdelens rutiner för byten.

Byte av kommun sker bara vid terminsskifte och beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Se mer under rubriken Handläggningsrutiner för byte nedan.

Handläggningsrutiner för byte av VFU-placering ser olika ut beroende på vilka skäl som gäller.

Byte för att matcha din utbildningsinriktning

 • Hanteras av kommunens VFU-samordnare.
 • Om placeringen inte kan lösas inom kommunen tar VFU-samordnaren kontakt med VFU-ansvariga på GIH.

Byte på grund av andra skäl, till exempel förändringar i din livssituation

 • Hanteras av kommunens VFU-samordnare.
 • Om det inte går att lösa ärendet inom kommunen kan du ansöka om byte till en annan kommun, om synnerliga skäl föreligger.

Synnerliga skäl

Synnerliga skäl kan vara:

 • Medicinska skäl
  Läkarintyg krävs och ska bifogas ansökan. Ansökan behandlas konfidentiellt. Intyg skickas till: VFU-ansvariga, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Box 5626, 114 86 Stockholm

 • Sociala skäl
  Allvarlig förändring av din sociala situation. Förändringen ska ha uppkommit under utbildningens gång. Ansökan behandlas konfidentiellt. Pedagogiska och studiesociala skäl behandlas inom kommunen och betraktas inte som sociala skäl.

 • Lång restid
  Byte kan beviljas om restiden för enkelresa till VFU-skolan överstiger 90 minuter med allmänna kommunikationsmedel. För vårdnadshavare med barn i förskola eller på fritidshem gäller att de ska anlända till VFU-skolan i tid efter att ha lämnat barnen. Intyg från barnomsorg /skolbarnsomsorg krävs och ska bifogas ansökan.

Om du vill ansöka om byte av VFU-placering med anledning av synnerliga skäl ska du skicka in en digital ansökan via Stockholms universitets VFU-portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan ska ha inkommit senast 1 maj respektive 1 november.

Endast ansökningar för studenter som har VFU kommande termin hanteras.

Granskning av skäl

Ansökan handläggs av VFU-handläggare samt av en särskild granskningsgrupp som bedömer om synnerliga skäl föreligger. I granskningsgruppen ingår ansvarig handläggare från institutionen, VFU-ansvarig och studierektor.

Byte i mån av plats

Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla en VFU-placering. VFU-placeringar regleras i särskilt avtal mellan lärosätet och kommuner i regionen. Det är inte möjligt för dig som student att ordna en VFU-placering på egen hand.

Registerkontroll

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför VFU genomgå en registerkontroll. Detta för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Det är du själv som ansvarar för att i samband med att du tilldelas en VFU-plats ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndigheten och sedan överlämna det till VFU-skolans rektor (eller motsvarande). Registerutdraget får vara högst ett år gammalt.

Du ansöker via polismyndighetens e-tjänst eller på blankett.

Tänk på att göra din begäran om utdrag i god tid före VFU:n för att vara säker på att hinna få det i tid. Normalt tar handläggningen hos polismyndigheten minst två veckor.

Om du inte kan visa upp ett registerutdrag när VFU-kursen börjar kommer du nekas att göra din VFU. Det är rektor (eller motsvarande) på VFU-skolan som avgör om du kan tas emot, inte GIH.

Om du inte kan fullgöra din verksamhetsförlagda utbildning kan det innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen.

VFU-portalen

VFU-portalen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. Där finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/vfu

Hitta på sidan

Frågor?

Har du några frågor kan du kontakta oss på vfu@gih.se.

Senast ändrad:25 Apr 2024