"Hälsovetare har en viktig roll i samhället"

Ett ännu tydligare fokus på att främja hälsa och förhindra ohälsa. Det är den stora förändringen när GIH nyligen gjorde om hälsopedagogprogrammet som från och med 2022 går under namnet hälsopromotionsprogrammet.

Bidra med värdefull kunskap

Samhället står inför stora hälsoutmaningar, och det finns ett ökat behov av personer som arbetar både förebyggande och hälsofrämjande. Att veta vad som krävs för att undvika att personer blir sjuka, och att kunna skapa miljöer som bidrar till välbefinnande på kort och lång sikt, är kompetenser som kan bidra till bättre folkhälsa och lönsamhet på alla samhällsnivåer.
– När livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar, behöver vi jobba mer hälsopromotivt, det vill säga gå in med insatser innan personer blir sjuka. Detta är något som nya hälsopromotionsprogrammet lägger extra vikt vid, och som utbildad hälsovetare kommer du kunna bidra med värdefull kunskap om promotivt och preventivt hälsoarbete, säger studierektor Maria Fernström.

Inkludera alla åldersgrupper

Under utbildningen får studenterna lära sig att stötta individer till goda hälsobeteenden och att främja hälsosamma arbetsmiljöer. De får även kunskaper om hur man kan arbeta hälsofrämjande gentemot alla åldersgrupper – barn, unga, vuxna och äldre – på olika arenor, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och näringslivet.
– Ohälsa sträcker sig längre och längre ner i åldrarna och till exempel ser vi att många barn och unga rör sig för lite. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver därför komma in tidigt, redan från skolan, och sedan byggas in i hela samhället, säger Maria.

Mer än bara fysisk aktivitet

Hälsopromotionsprogrammet har flera likheter med det tidigare hälsopedagogprogrammet, men några av de nya kurser som tillkommit är Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, Hälsopsykologi, Hälsoekonomi samt Hälsopromotiva och preventiva insatser i skolan.
– En hel del är sig likt men vi har vässat utbildningen ytterligare, säger Maria och fortsätter:

– De förändringar som vi gjort betonar att hälsa handlar om mer än bara fysisk aktivitet. Det är många andra livsstilsfaktorer som spelar in och har betydelse för hur vi mår, till exempel kost och psykologi.

Viktig roll i samhället

Som utbildad hälsovetare kan du utveckla och genomföra hälsorelaterade projekt på din framtida arbetsplats. Du har möjlighet att arbeta inom kommuner, landsting eller större privata företag, alternativt driva eget företag, och kan även arbeta som personlig tränare. Hälsovetarkompetensen är ett utmärkt komplement till det arbete med företagshälsa som bedrivs via HR-avdelningar i dagsläget.

Enligt Maria är arbetsmarknaden god och allt fler företag och organisationer inser fördelarna av att ha den här typen av kompetens hos sig. Dock anser hon att ännu fler behöver få upp ögonen för hur viktigt det är att arbeta förebyggande med hälsa.
– I dag läggs massor av pengar på vård när personer redan blivit sjuka. Pengarna borde snarare läggas på det preventiva arbetet. Som hälsovetare har man en väldigt viktig roll i att driva dessa frågor i samhället framöver.

Hitta på sidan

Studierektor Maria Fernström

Namn:
Maria Fernström

Studierektor för:
Hälsopromotionsprogrammet

Vill du arbeta med hälsa?

Som hälsovetare kan du bidra med värdefulla kunskaper om att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Senast ändrad:15 Feb 2024