Stipendier

Under din studietid finns möjlighet att söka stipendier ur interna stiftelser och fonder. GIH utlyser stipendier varje vår och höst. 

Stipendier vid GIH

När utlysningen öppnar skickas information via e-post till alla studenter om vilka stipendier som är öppna för ansökan. Avkastningen från fondernas kapital avgör vilka fonder som är öppna för ansökan.

Stiftelsenämnden ansvarar inte för externa stipendieansökningar och utlysningar från företag och utomstående högskolor.

Vilka stipendier finns att söka?

Här listas de fonder som GIH hanterar och där du kan söka stipendier.

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för studenter inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för studenter inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Stipendiet utdelas i syfte att stödja forskning som direkt eller indirekt syftar till förebyggande insats, tidig upptäckt, behandling eller annan relevant insats gällande hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till studenter som är kvinnor och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 procent av disponibelt belopp ska avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska stipendier ur fonden utdelas som resestipendier till kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Av disponibelt belopp ska 15 procent avsättas för detta ändamål.

Stipendiet är avsett för lärare vid GIH som undervisar på Ämneslärarprogrammets ämnesinriktning mot idrott och hälsa och vars studieresa kan vara till nytta för verksamheten vid GIH. Företräde ges åt lärare som har en anställning omfattande minst 50% tjänstgöring och som inte tidigare fått stipendium.

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Ansökan

Ansökan är stängd. Ansökan för vårtermin 2024 öppnar senare i vår.

För att ansöka om stipendier behöver du fylla i och skicka in en blankett. Det finns en ansökningsblankett för varje öppen fond. Du hittar alla blanketter nedan under rubriken "Blanketter".

Gör så här:

 1. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten och medföljande utbetalningsunderlag.
 2. I ansökan specificerar du vilka saker du vill köpa och den sammanlagda kostnaden för dessa. I utbetalningsunderlaget anger du dina bankuppgifter.
 3. Lägg ansökan i ett kuvert och lämna i postlådan som finns vid GIH:s reception och som är märkt "Stipendier". Observera att det inte går att skicka in ansökan via e-post.
 4. När ansökan väl är inlämnad kan du inte få tillbaka eller komplettera den. Om du vill spara en kopia bör du därför göra den innan du lämnar in ansökan.

 • Studieintyg från Ladok ska bifogas i ansökan så att det syns vilka kurser vid GIH som du har läst. Du kan välja om du bifogar ett nationellt studieintyg eller studieintyget där endast GIH:s kurser finns med. Du behöver inte bifoga ditt registreringsintyg.
 • Godkänt resultat ska ha uppnåtts på alla tidigare läsår vid GIH med 60 högskolepoäng varje läsår. Om du tidigare har fått stipendium från GIH behöver du också ha lämnat in din redovisning. Missar du att redovisa blir du automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.
 • Det går att få stipendium en gång per år ur varje fond. Om du blir beviljad ett stipendium behöver du därmed vänta ett helt år innan du kan bli behörig till samma fond igen.

Beslut och utbetalning

Granskning, bedömning och beslut om vilka som erhåller stipendier tar cirka två månader. Utbetalning görs ungefär en månad efter beslut.

Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Redovisning

Om du får din stipendieansökan beviljad ska du redovisa vad du har köpt.

Redovisning görs på blanketten "Redovisningsblankett" som du hittar nedan under rubriken "Blanketter". Kvitton, eller bestyrkta kopior på kvitton, på alla saker du har köpt ska bifogas.

En bestyrkt kvittokopia är en kopia på ett kvitto där det intygas att kopian överensstämmer med originalet. Observera att GIH kan göra stickprov och begära att få se dina originalkvitton.

Du kan skicka in din redovisningsblankett och kvitton på tre olika sätt:
 • Via e-post till stiftelsenamnden@gih.se.
 • I postfacket ”Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA)” på våning 5.
 • Med vanlig post till GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. Märk brevet med ”UFA/Redovisning av stipendium”.

Sista datum för redovisning är:

 • 8 juni för stipendier till hösten
 • 31 december för stipendier till våren

Blanketter

Här hittar du alla blanketter du behöver för att söka stipendier vid GIH.

Svar på frågor om stipendier

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra stipendier.

När kan jag söka?

Ansökningsperioden är öppen en gång på hösten och en gång på våren. Stiftelsenämnden skickar ett mejl när ansökan har öppnat.

Hur vet jag om jag är behörig?

Det finns anvisningar till varje fond där det står vad som behövs för att vara behörig att söka. Om man tror att man är behörig kan man prova att söka.

Kommer jag att få stipendium?

Det vet man inte i förväg. Stiftelsenämnden behöver granska hela ansökan för att kunna göra en bedömning

Hur ofta kan man få stipendium?

En gång om året. Om man har fått ett stipendium ur en fond behöver man vänta ett år innan man kan bli behörig till den fonden igen.

Är jag behörig när jag är på mitt andra ämne?

Nej man behöver vara tillbaka på GIH för att kunna söka.

Kan man göra undantag från villkoren i anvisningarna?

Nej, villkoren i anvisningarna gäller för alla sökande.

När får jag veta ifall jag fått stipendium?

Datumen för beslut är olika. Stiftelsenämnden mejlar när besluten är klara och en beslutslista publiceras på gih.se

Vem kontaktar jag om jag har andra frågor till Stiftelsenämnden?

Övriga frågor skickas till stiftelsenamnden@gih.se

Vilka kan söka ur Karin Ljungwaldhs fond för studenter?

Kvinnor som är lärarstudenter. Övriga behörighetsvillkor står i anvisningarna.

Vad kan man söka ur Karin Ljungwaldhs fond för studenter?

Kurser och studieresor. OBS att kursprogram eller resebeskrivning måste lämnas in tillsammans med ansökan.

Kan jag byta resmål eller byta kurs om jag fått stipendium ur Karin Ljungwaldhs fond?

Om man vill byta resmål eller kurs måste man ansöka om det hos Stiftelsenämnden och lämna in nytt kursprogram och ny resebeskrivning.

Kan man redovisa ett kvitto som visar ett inköp som gjordes innan stipendiepengarna betalades ut eller får inköpen endast ske efter att man fått stipendiepengarna utbetalda?

Det går bra att redovisa tidigare inköp, så länge det har gjorts under studietiden vid GIH.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/stipendier

Hitta på sidan

Senast ändrad:12 Feb 2024