ULF – praktiknära skolforskning

ULF står för Utveckling, Lärande och Forskning. Projektet syftar till att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Hållbara samverkansmodeller

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Verksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Fyra universitet i Göteborg, Karlstad, Uppsala och Umeå har fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning.

Gymnastik- och idrottshögskolan samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret.

ULF-projekt i Haninge och Järfälla

Projekten i Haninge och Järfälla kommun utgår från ett ’bottom-up’-perspektiv. Som utgångpunkt träffades lärare, lärarutbildare och forskare vid GIH vid ett flertal tillfällen för att synliggöra problembilder och utmaningar inom ämnet idrott och hälsa.

I dessa samtal framkom ett behov av att utveckla det kollegiala lärandet på ett systematiskt sätt, men också en önskan om att få utveckla och pröva didaktiska modeller och verktyg för en ökad inkludering och måluppfyllelse.

Samtalen ligger till grund för de projektidéer som till slut valdes ut och startades inom ramen för ULF-avtalen.

Försöksperioden har förlängts åren 2022–2024 inför en etablering 2025 och nya projekt kommer att tillkomma.

Pågående projekt i Järfälla

Nedan hittar du pågående projekt i Järfälla kommun.

Projektet har tagit sin utgångspunkt i pulsbaserad regelbunden träning. Inom ramen för ULF-avtalet och i samverkan med GIH genomförs en delstudie där elevers upplevda koncentrationsförmåga och uppnående av lärandemål undersöks med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa analyser.

Ansvarigt lärosäte
GIH

Skolhuvudman
Järfälla kommun

Deltagare i projektet
Eva Andersson, Cecilia Stålman och Johnny Takats, GIH

Izabela Seger, Järfälla
Annika Eklund, Viksjöskolan, Järfälla
Ali Jamshidpey, Tallbohovskolan, Järfälla

Kontaktperson
Izabela Seger, Järfälla

Projektet syftar till att utvärdera om och hur olika skolor har hanterat och fördelat de 100 timmar som 2019 återfördes till timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan.

Ansvarigt lärosäte
GIH

Skolhuvudman
Järfälla kommun

Deltagare i projektet
Håkan Larsson, GIH

Anders Svensson, Viksjöskolan, Järfälla
Mattias Svärd, Ljusdal

Kontaktperson
Håkan Larsson

Studien syftar till att med hjälp av aktionsforskning som metod undersöka och utveckla elevers uppfattning och erfarenheter av det platsnära friluftslivets och utevistelses påverkan på hälsa och välbefinnande. Platsresponsiv pedagogik har använts som verktyg för att utveckla transformativa och inkluderande lärprocesser.

Ansvarigt lärosäte
GIH

Skolhuvudman
Järfälla kommun

Deltagare i projektet
Suzanne Lundvall GIH/GU

Mattias Svärd, Ljusdal

Kontaktperson
Suzanne Lundvall, GIH

Projektet har i syfte att utveckla elevers allsidiga rörelseförmåga genom att, inom ramen för undervisningen, integrera undervisningsområdena bollekar och rörelse till musik.

Här prövas en design av ett lektionsinnehåll som har utformats av lärare och forskare på GIH tillsammans med lärare i grundskolan i Järfälla kommun.

Ansvarigt lärosäte
GIH

Skolhuvudman
Järfälla kommun

Deltagare i projektet
Britta Thedin Jakobsson, Anna Tidén, Dan Wiorek, Anders Frisk och Alexander Persson, GIH

Åsa Jönsson, Fasteskolan, Järfälla
Rami Aro och Susanne Laurell, Kolarskolan, Järfälla
Åse Engström, Olovlundskolan, Järfälla

Kontaktperson
Britta Thedin Jakobsson, GIH

Få barn och ungdomar når upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. Flertalet har ett alltför stillasittande liv och ägnar mycket tid framför skärmar. Detta gäller speciellt flickor.

Det är tydligt att flickorna i de olika studierna har en lägre daglig fysisk aktivitet, vilket på sikt kan leda till negativa konsekvenser för hälsan. Vi vill därför specifikt studera om en riktad daglig träning för flickor kan åstadkomma positiva förändringar i några parametrar.

Syftet är att med en skolintervention utvärdera effekterna av extra rörelseträning för flickor 13–14 år på muskelstyrka, kondition, hälsa och skolbetyg. Vidare att undersöka möjligheter till att ta fram en hållbar modell för extra rörelse under skoldagen.

Ansvarigt lärosäte
GIH

Skolhuvudman
Järfälla kommun

Deltagare i projektet
Eva Andersson, GIH

Izabela Seger, Järfälla

Annika Eklund, Viksjöskolan, Järfälla

Ali Jamshidpey, Tallbohovskolan, Järfälla.

Kontaktperson
Izabela Seger, Järfälla

Pågående projekt i Haninge

Nedan hittar du pågående projekt i Haninge kommun.

Lärare i idrott och hälsa, lärarutbildare och forskare från GIH, samverkar i projektet som initierades av kollegiet på Fredrika Bremergymnasiet.

Syftet med den praktiknära studien är att undersöka hur elevers inflytande i form av självbestämmande, det vill säga val av inriktning, kan påverka elevens delaktighet, motivation och intresse samt måluppfyllelse och betygsnivå.

I studien ingår fem klasser från Fredrika Bremergymnasiet i Haninge kommun. Hela studien löper över två år och omfattar hela kursen Idrott och hälsa 1.

Ansvarigt lärosäte
GIH

Skolhuvudman
Haninge kommun

Deltagare i projektet
Anna Tidén och Jonas Jones, GIH

Mathilda Appelgren, Hanna Mulder, Beatrice Gibbs, Elias Spång och Tommy Olsson, Fredrika Bremergymnasiet

Kontaktperson
Anna Tidén, GIH

Ansvarigt lärosäte
GIH

Skolhuvudman
Haninge kommun

Deltagare i projektet
Marie Nyberg och Fredrik Svanström, GIH,

Magnus Kilger SU

Mathilda Appelgren, Hanna Mulder, Beatrice Gibbs, Sven Elfversson, Karl Bergman, Pasi Varonen och Aurora Contreras, Fredrika Bremergymnasiet

Kontaktperson
Marie Nyberg, GIH

Hitta på sidan

Kontakt

  • Anna Tidén´s profilbildHögskolelektorAnna Tidénanna.tiden@gih.se070-248 40 32
Senast ändrad:25 Apr 2024