Beställ utbildning

Har din organisation ett behov av fortbildning och kompetensutveckling? GIH hjälper dig att utveckla din verksamhet.

Fyra personer framför dator

Beställ skräddarsydd utbildning

Tillsammans med våra forskare och lärare kan du utveckla särskilda kurser, utbildningsdagar eller andra fortbildningsformer för just din arbetsplats. Vi erbjuder företag, myndigheter och organisationer att köpa utbildningar åt sina medarbetare för kompetensutveckling och fortbildning.

Om du vill beställa en utbildning kallas det inom högskolevärlden för uppdragsutbildning, som styrs av en särskild förordning. Uppdragsutbildning är en egen utbildningsform vid sidan av den ordinarie grundläggande utbildningen.

Observera att det endast är arbetsgivaren som kan köpa utbildning åt sina medarbetare. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning kan ske i form av enstaka fortbildningsdagar eller hela kurser. Utbildningen kan ge högskolepoäng om examinationskraven är desamma som i den ordinarie utbildningen. Detta regleras i det enskilda avtalet som föregår all uppdragsutbildning vid högskolan.

Vi designar gärna en utbildning utifrån dina behov. Har du några tankar eller idéer kan du höra av dig till någon av våra institutioner. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Nedan kan du läsa om de uppdragsutbildningar som våra institutioner erbjuder.

Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, RKS

Är du intresserad av en uppdragsutbildning vid Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, kontakta prefekt Paul Sjöblom.

Lärarlyftet riktar sig till anställda lärare med behörighetsgrundande lärarexamen och som vill utöka sin behörighet med idrott och hälsa.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs på distans med inlagda campusträffar. Då huvuddelen av utbildningen sker digitalt på distans förväntas studenten arbeta självständigt samt avsätta cirka 20 timmar per vecka för litteraturstudier och uppgifter. Flera examinerande uppgifter är didaktiskt inriktade och genomförs med elevgrupp eller grupper samt dokumenteras.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av kurser med varierat innehåll av ämneskunskaper och ämnesdidaktik. Kursplanerna anger de lärandemål studenterna ska nå.

Exempel på innehåll på Idrott och hälsa:

 • Idrottslära, olika rörelsekulturer som friluftsliv, boll, gymnastik, motorik, rörelse och dans
 • Hälsopedagogik
 • Idrottspedagogik
 • Humanbiologi, träningslära
 • Specialpedagogik
 • Bedömning och betygssättning

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:

 • redogöra för hälsobegreppets olika dimensioner i förhållande till skolans styrdokument,
 • tillämpa ett medvetet förhållningssätt och förståelse för hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet,
 • skapa lärmiljöer utifrån olika idrottsdidaktiska ställningstaganden,
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning samt diskutera konsekvenser av valt innehåll i relation till befintliga styrdokument för skolan,
 • visa förståelse för och förmåga i olika kroppsliga praktiker med relevans för professionsutövandet,
 • visa förståelse för samt kunna tillämpa arbetsformer som stimulerar till elevers eget utforskande och lärande i ämnet idrott och hälsa,
 • tillämpa återkoppling som redskap för elevers lärande samt värdera och bedöma elevers kunskaper.

Kontakt

Marie Nyberg
Studierektor Lärarlyftet

Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Är du intresserad av en uppdragsutbildning vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, kontakta prefekt Victoria Blom.

GIH arrangerar uppdragsutbildning utifrån arbetsplatsens behov och inriktning. Motiverande samtal ges med betoning på praktisk träning av färdigheter och skickligheter att tillämpa Motivational Interviewing som förhållningssätt vid professionella samtal.

Utbildningens upplägg

Kursen designas och planeras i samråd med beställaren. Kursen utgår från riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Utbildningens innehåll

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:

 • redogöra för vetenskapliga principer rörande beteendeförändringar, och beteendemönster.
 • beskriva teorier och modeller utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.
 • redogöra för teoretiska grunder och grundläggande principer bakom samtalsmetoden MI, Motivational Interviewing.
 • tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv vid professionella yrkesinriktade samtal relaterat till livsstil, levnadsvanor och hälsa.
 • visa på färdigheter i utförande av motiverande samtal vid beteendeförändringar.
 • tillämpa ett reflekterande förhållningssätt vid lärandeprocesser.
 • genomföra enkel kodning av MI-samtal.
 • självständigt söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar.
 • transkribera och analysera motiverande samtal.

Kontakt

Kontakta högskoleadjunkt Staffan Hultgren för information, kursplan, genomförande och offert.

Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB

Om du är intresserad av en uppdragsutbildning vid Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, kontakta biträdande prefekt Dan Wiorek.

GIH genomför på uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott. Utbildningen genomförs på Idrottens utvecklingscentrum Bosön, Lidingö.

Utbildningens upplägg

Utbildningen spänner över fyra terminer och motsvarar studier på halvtid och omfattar schemabunden tid motsvarande 400 timmar med 16 gemensamma träffar.

Utbildningens innehåll

 • Kognitiva och beteendeinriktade teorier och metoder
 • Etik, målsättning och människosyn
 • Psykiatrisk diagnostik, samtalsmetod och inlärningspsykologi
 • Idrottspsykologi med inriktning mot elitidrott
 • Forsknings- och utvärderingsmetoder samt vetenskapsteori inom psykoterapi
 • Psykofarmakologi, antidoping och missbruk
 • Neuropsykiatri
 • Psykoterapi under handledning,
 • Information om KBT

Kontakt

Göran Kenttä, högskolelektor

 

Adress till denna sida: www.gih.se/uppdragsutbildning

Hitta på sidan

Lärarlyftet

Har du lärarexamen och vill utöka din behörighet med idrott och hälsa?Då kanske Lärarlyftet är något för dig.

Lärarlyftet är en fortbildning för lärare i ämnet idrott och hälsa.

Senast ändrad:21 Mar 2024