Kvalitetsdialog och kvalitetsrapport

I början av höstterminen genomför GIH en kvalitetsdialog som en del av det löpande kvalitetssäkerhetsarbetet.

Vid kvalitetsdialogen diskuteras årets kvalitetsuppföljningar, strategiska satsningar och kvalitetsutvecklande åtgärder.

Medverkande är utbildnings- och forskningsnämnden, institutioner, studentkår, högskoleledning och andra representanter från verksamheten.

Syfte med kvalitetsdialogen

Kvalitetsdialogens syfte är att:

  • diskutera utvecklings- och förbättringsområden samt ge förslag till strategiska satsningar och kvalitetsstärkande åtgärder i ett högskolegemensamt forum.
  • sprida goda exempel från olika organisatoriska delar inom högskolan.
  • utveckla kvalitetskulturen genom att synliggöra ledningens ansvar, medarbetarnas, studenternas och externa intressenters delaktighet och engagemang samt vikten av faktabaserade beslut och hållbara utvecklingsprocesser.
  • tillhandahålla underlag för rektors och högskolestyrelsens beslut om budget och verksamhetsplanering för nästkommande år.

Underlag för dialog

Viktiga underlag för kvalitetsdialogen är föregående årsredovisning och kvalitetsrapport, programanalyser, institutionernas redogörelse för verksamhets- och uppföljningsarbetet, rapport från årets uppföljningar eller utvärderingar samt eventuella tillsynsrapporter.

Viktig komponent i kvalitetsarbetet

Årliga kvalitetsdialoger är en viktig komponent i GIH:s system för kvalitetsarbete. Utvecklings- och förbättringsområden samt förslag till åtgärder diskuteras i ett gemensamt forum, samtidigt som goda exempel sprids inom högskolan. En öppen och transparent dialog kring utbildningens och arbetsmiljöns kvalitet utvecklar hela kvalitetskulturen.

Kvalitetsdialog 2023

Den 26 september 2023 höll UFN en kvalitetsdialog där högskoleledning, prefekter, studierektorer, studentkåren och delar av förvaltningen deltog.

Vid kvalitetsdialogen diskuterades bland annat alla program, förslag till att stärka forskningsmiljö och programutveckling.

Student- och doktorandrepresentanter lade fram sina inlagor beträffande de områden studentkåren och doktorandrådet anser att högskolan kan arbete mer för att stärka kvaliteten i utbildningarna.

Utbildningens förutsättningar

Under dialogen presenterades resultaten från programanalyserna, vilket inkluderade insikter från studenter som har avslutat utbildningsprogram under 2023. Programanalyserna, med insikter från studenternas erbjöd en god grund för hur programmens innehåll, genomförande och resultat upplevs baserat på de synpunkter och perspektiv som framkom i svaren. Bland de teman som togs upp lyftes den något ökade svarsfrekvenserna på studentenkäterna, genomströmning, arbetslivsperspektiv och forskningsanknytning.

Uppföljningen på forskarnivå visar att doktoranderna är generellt nöjda med forskarmiljön i stort, men att det finns utvecklingsbehov vad gäller likvärdiga förutsättningar och tydligare schemaläggning samt struktur kring obligatoriska kurser.

Utbildningens utformning, genomförande och resultat

Presentationerna som utgick ifrån programanalyserna visade att studenterna är nöjda vad gäller undervisande personals bemötande på programmen. De flesta programanalyser visar att arbetslivsperspektivet är väl integrerade i utbildningarna och att forskningsanknytningen är god på samtliga program. I de flesta program framgår också att ett aktivt arbete pågår med att främja progression och måluppfyllelse i enlighet med examensmålen vad gäller förtydligande kring lärandemål och koppling mot hållbar utveckling och jämställhet.

Vidare diskuterades det sjunkande söktrycket till högskolans program, särskilt till ämneslärarprogrammet och den snedrekrytering i studentpopultaionen som uppmärksammats till vissa program.

Områden för vidare utveckling

Önskemål om ökad praktik inom utbildningarna nämndes och marknadsföring av utbildningsprogrammen diskuterades. Frågor kring distansundervisning och närvaro bland studenter togs upp samt nivån på undervisningen.

Internationaliseringsarbetet och akademiskt litteracitet betonades som viktiga områden för utveckling. Forskarutbildningen fokuserade på förbättringar i interna strukturer och processer.

Doktorandrådets och studentkårens synpunkter

Doktorandrådet och studentkåren presenterade under dagen din syn på högskolans kvalitetsarbete och de områden de anser att högskolan kan utveckla för att stärka kvaliteten i utbildningarna. Doktoranderna betonade behovet av likvärdiga förutsättningar och bättre schemaläggning samt programstrukturen vad gäller obligatoriska kurserna. Studenterna efterfrågade tydligare kommunikation kring kurskrav, bättre struktur i Canvas, klarhet kring undervisningens nivå och närvaro samt information om karriärvägar efter examen.

Hitta på sidan

Senast ändrad:8 Nov 2023