Kvalitetsdialog och kvalitetsrapport

I början av höstterminen genomför GIH en kvalitetsdialog som en del av det löpande kvalitetssäkerhetsarbetet.

Vid kvalitetsdialogen diskuteras årets kvalitetsuppföljningar, strategiska satsningar och kvalitetsutvecklande åtgärder.

Medverkande är utbildnings- och forskningsnämnden, institutioner, studentkår, högskoleledning och andra representanter från verksamheten.

Syfte med kvalitetsdialogen

Kvalitetsdialogens syfte är att:

  • diskutera utvecklings- och förbättringsområden samt ge förslag till strategiska satsningar och kvalitetsstärkande åtgärder i ett högskolegemensamt forum.
  • sprida goda exempel från olika organisatoriska delar inom högskolan.
  • utveckla kvalitetskulturen genom att synliggöra ledningens ansvar, medarbetarnas, studenternas och externa intressenters delaktighet och engagemang samt vikten av faktabaserade beslut och hållbara utvecklingsprocesser.
  • tillhandahålla underlag för rektors och högskolestyrelsens beslut om budget och verksamhetsplanering för nästkommande år.

Underlag för dialog

Viktiga underlag för kvalitetsdialogen är föregående årsredovisning och kvalitetsrapport, programanalyser, institutionernas redogörelse för verksamhets- och uppföljningsarbetet, rapport från årets uppföljningar eller utvärderingar samt eventuella tillsynsrapporter.

Viktig komponent i kvalitetsarbetet

Årliga kvalitetsdialoger är en viktig komponent i GIH:s system för kvalitetsarbete. Utvecklings- och förbättringsområden samt förslag till åtgärder diskuteras i ett gemensamt forum, samtidigt som goda exempel sprids inom högskolan. En öppen och transparent dialog kring utbildningens och arbetsmiljöns kvalitet utvecklar hela kvalitetskulturen.

Kvalitetsdialog 2022

Den 27 september 2022 arrangerade utbildnings- och forskningsnämnden en kvalitetsdialog för andra gången.

Deltog gjorde student- och doktorandrepresentanter, utbildnings- och forskningsnämndens ledamöter samt företrädare för institutionerna, högskoleledning och förvaltning.

Kvalitetsdialogen 2022 inleddes med presentationer från studierektorerna gällande programanalyser från respektive program med efterföljande diskussioner.

Student- och doktorandrepresentanter lade fram sina inlagor beträffande de områden studentkåren och doktorandrådet anser att högskolan kan arbeta med för att stärka kvaliteten i utbildningarna.

Utbildningens förutsättningar

Presentationerna visade att studenterna är övervägande nöjda med den undervisande personalens kompetens och bemötande. Likaså bedöms arbetet kring hållbar utveckling vara gott inom områden som till exempel hållbart ledarskap, friluftsliv, levnadsvanor, preventivt hälsoarbete och hälsa ur sociala utvecklingsperspektiv.

På de flesta program nämns även att man arbetar aktivt med progressionen och måluppfyllelsen utifrån examensmålen. En gemensam utmaning för hela högskolan är söktrycket och könsbundna studieval. Här finns dock en skillnad mellan olika program – en del har ett stabilt söktryck medan andra har en sjunkande tendens.

Behov av stärkta relationer

Uppföljningen på forskarnivå visar att doktoranderna är förhållandevis nöjda med forskarmiljön i stort, men att det fortfarande finns behov av att stärka relationen med omgivande forskningsmiljöer. Under året har forskarutbildningen arbetat med att förbättra interna strukturer och processer genom bland annat tydligare uppföljning av individuell studieplan (ISP), exitsamtal, doktorandråd, handledarkollegium och seminarier.

Utbildningens utformning, genomförande och resultat

Vid kvalitetsdialogen framgick att de flesta studenter anser att utbildningarna har bra arbetsmarknads- och forskningsanknytning i relation till den profession utbildningen syftar till.

Önskemål om praktiska moment

Inom några utbildningsprogram har studenterna efterfrågat fler praktiska moment med mer verksamhetsintegrerat lärande. Detta har beaktats i utvecklingen av programmen, liksom utökade möjligheter att kunna göra fler studentutbyten.

Mer engagemang

Ytterligare ett område som diskuterades är svarsfrekvensen på studentenkäter. Här arbetar studentkåren aktivt och lyfter engagemanget kring kvalitetsarbetet i utbildningarna.

Doktorandrådets och studentkårens synpunkter

Doktorandrådet och studentkåren presenterade under dagen sin syn på högskolans kvalitetsarbete och de områden de anser att högskolan bör arbeta med för att stärka kvaliteten i utbildningarna.

Goda förutsättningar för att komma in i studier och arbete

Doktorandrådet lyfte att stödet från handledare och doktorandkollegor är gott och att den introduktion som erbjuds tidigt i utbildningen skapar goda förutsättningar att komma in i arbetet och studierna. Det behövs dock tillgång till högskolepedagogiska kurser i högre grad samt förtydligade rutiner kring kurser och poänggivande aktiviteter.

Studentkåren efterfrågar dessutom fler möjligheter till att skriva anonyma prov, förbättrad schemaläggningsprocess och en mer samstämmig kravbild gällande seminarier och kurskrav.

Utbildnings- och forskningsnämnden har lämnat en samlad rapport från kvalitetsdialogen samt ytterligare interna och externa uppföljningar till rektor som underlag till 2023 års verksamhetsplanering och budgetarbete.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022