GIH:s kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete på Gymnastik- och idrottshögskolan innebär att vi ständigt utvecklar och förbättrar vår utbildning, forskning och samverkan.

Två personer som skrattar

Gemensamt fokus

Att utveckla kvaliteten i verksamheten är ett centralt och gemensamt fokus för hela GIH. Genom ett ändamålsenligt kvalitetsarbete kan vi bedriva utbildning, forskning och samverkan resurseffektivt och med hög kvalitet. På så sätt kan vi nå målen i vår strategiska plan och fullgöra vårt uppdrag som statlig myndighet.

Policy för kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete utgår från en fastställd policy som beskriver kvalitetssystemets inriktning, olika cykler, kopplingen till verksamhetsstyrning och strategiskt arbete vid högskolan.

Definition av kvalitet

På GIH definieras kvalitet som värdet av den utbildning, forskning och samverkan som sker inom högskolans verksamhet. Detta värde är av central betydelse för hur väl vår verksamhet uppfyller krav och mål i lag, förordning och regleringsbrev samt vår strategiska plan. En viktig aspekt är också hur väl GIH:s verksamhet lyckas vara samhällsrelevant och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Dessutom lägger vi stor vikt vid att vår verksamhet upplevs som meningsfull för studenter, medarbetare, besökare och andra som kommer i kontakt med oss.

Syfte med kvalitetsarbetet

Syftet med arbetet är att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten för att stärka GIH:s självständighet. Ett effektivt kvalitetsarbete bör vara proaktivt. Det ska anpassas till verksamheten så att specifika mål kan nås och vara en del av vår strategiska styrning. Ledningens roll är central för kvalitetsarbetets genomförande och för att upprätthålla en god kvalitetskultur.

Viktigt med inkludering

Ett ändamålsenligt system för kvalitetsarbete inom utbildning och forskning engagerar och inkluderar personal, studenter och doktorander, både i tillämpningen och utvecklingen av systemet. Kvalitetsarbetet involverar även externa intressenter med regelbundna intervaller. För att på ett effektivt sätt kunna inkludera alla intressenter är det viktigt att vårt kvalitetsarbete är begripligt, hanterbart och konstruktivt. På så sätt kan vi skapa samspel och tillit under arbetsformer som stimulerar till ett aktivt deltagande.

Tillgänglighet och transparens

Tillgänglighet och transparens är andra viktiga aspekter av kvalitetsarbetet. Förbättringsåtgärder och handlingsplaner ska dokumenteras och kommuniceras till högskolans alla intressenter.

GIH:s kvalitetssystem

Högskolestyrelsen har fastställt ett systematiskt kvalitetssystem för säkring och utveckling av kvalitet i både utbildning och forskning. Systemet är en integrerad del av GIH:s strategiska styrning och fungerar som ett stöd i genomförandet av vår verksamhet samt strategiska satsningar och kvalitetsutvecklande aktiviteter.

Illustration GIH:s kvalitetssystem

Viktiga komponenter i GIH:s kvalitetssystem är aspekter som samverkan, internationalisering, studentinflytande, jämställdhet och likabehandling, infrastruktur och hållbar utveckling. Systemet preciseras vidare i ett antal riktlinjer som presenteras i respektive avsnitt om kvalitetsarbete inom utbildning och forskning.

Olika cykler

I kvalitetssystemet ingår flera cykler av uppföljning som syftar till kvalitetssäkring och utveckling av GIH:s verksamhet. Systemet är strukturerat kring ett, tre och sex-årscykler där både intern och extern utvärdering ingår. Läs mer om de olika delarna på sidan Kvalitetsarbete inom utbildning och forskning.

Du hittar mer information om GIH:s system för kvalitetsarbete inom utbildning och forskning bland våra styrdokument.

Ansvar för kvalitetssäkring

Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN

UFN har huvudansvar för institutionsövergripande frågor gällande strategisk planering och kvalitetssäkring för utbildning, forskning och samverkan. Nämnden är rådgivande till rektor och arbetar även med att:

  • ta fram och följa upp institutionsövergripande styrdokument och underlag för kvalitetsarbetet.
  • kontrollera att riktlinjer för kvalitetssäkring efterföljs vid institutionerna.
  • genomföra institutionsövergripande uppföljningar samt externa utvärderingar.
  • i dialog med institutionerna analysera och identifiera strategiska och kvalitetsmässiga överväganden för rektor.

Mer om GIH:s kvalitetsarbete

Hitta på sidan

Senast ändrad:16 Maj 2023