Johan Arnegård

Högskolelektor

E-post: johan.arnegard@gih.se

Telefon: 08-120 53 886

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1363

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för sport management

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag undervisar på flera kurser, framför allt inom friluftsliv med fokus på lärande i rörelse, ledarskap, grupprocesser, säkerhet, hälsa och miljö. Förflyttning på långfärdsskridskor, skidor, kajak, klättring såväl tätortsnära som till fjälls är min specialitet.

Vid sidan av mer formell undervisning har jag lång erfarenhet från handledning på såväl grund- och avancerad nivå. Har också handlett på forskarutbildningsnivå.

Jag har ett relativt brett allmänpedagogiskt intresse för påverkans- och lärprocesser samt identitetsskapande.

Har genomfört studier med inriktning mot friluftslivets och äventyrssporternas lärande, meningsskapande, värden, kultur, hälsa och ledarskap. Dels teoretiskt genom en kultursociologisk ansats kring hur individer tillägnar sig smak för vissa verksamheter framför andra samt orienterar sig i tillvaron, dels genom en fenomenologisk ansats kring centrala dimensioner av upplevelsers och erfarenheters kvalitet företrädesvis genom kvalitativa metoder.

Följaktligen har också rörelse i friluftsliv intresserat mig alltmer under senare år, alltså individers upplevelser av den egna kroppen i rörelse och i relation till landskapet - kroppens möte med plats. Detta har bland annat resulterat i en praktiknära forskningsstudie under idrottslärarstudenternas vinterfjälltur på skidor i slutet av deras utbildning med syfte att undersöka attribut, kvaliteter och kännetecken på meningsfulla lärandeupplevelser och erfarenheter samt belysa eventuella påverkansfaktorer i samband detta.

Jag har också bedrivit forskningsprojekt som fokuserat aktuella och sammanlänkade tendenser i idrottens "gränstrakter" till delvis överlappande samhällsfenomen som sport, friluftsliv och naturturism. Dessa tendenser är friluftslivets sportifiering samt idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet ("landskapsdekontextualisering"). Här handlar det om den landskapsrationalitet som ligger i att standardisera de rumsliga förutsättningarna i likhet med den traditionella tävlingsidrotten. Detta har dramatiskt förändrat referensramarna även för aktiviteter som traditionellt har behållit en stark platsberoende landskapsanknytning.

Därtill har jag funnit det angeläget att försöka belysa likheter och olikheter mellan utövare från skilda kroppsövnings- och fritidskulturer vad beträffar betydelsen av personliga och omgivande faktorer för valet av aktivitetsform samt vad man uppfattar som det meningsbärande innehållet i utövandet. Detta leder bland annat till en ökad förståelse för hur nya "trend- och äventyrssporter" växer fram och vilka konsekvenser detta får för utövarnas förhållningssätt till aktiviteterna.

Sålunda har jag haft ett särskilt intresse av kunskaper om hur kroppsövnings- och friluftskulturer skapas och återskapas samt hur förhållningssätt till kropp, lärande, ledande och friluftsliv är relaterade till samhälleliga villkor och individuella faktorer.

Jag bedriver samverkan både inom och utanför akademiska sammanhang, såväl nationellt som internationellt.

Inom akademin med Linnéuniversitetet som tidigare anställd gästlektor under tre terminer med särskilt uppdrag att utforma deras utbildning i friluftsliv. Referensgruppmedlem i forskningsprojektet "Den nyafjällupplevelsen – Friluftstrender och hållbar utveckling för en storslagen fjällmiljö”, Mittuniversitetet Östersund. Medverkat i arbetet för en ny gemensam Nordisk Masterutbildning i friluftsliv NOFRI och EU-ansökan, i samarbete med Syd Dansk universitet, Köpenhamns universitet, Högskolan i Telemark Campus Bö, NIH-Norges Idrottshögskole. Samverkan med Brigham Young University, Department of Recreation Management, Utah USA där jag tidigare varit Guest Scholar under en termin.. Även som Academic committee member for The International Outdoor Education Research Conferences IOERC.

Nätverk med: Tankesmedjan – Naturvårdsverket, European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiental learning – EOE, Association of Experiental Education – AEE, International Mountain and Outdoor Sports Conference – IMOSC, Australian and New Zealand Association of Leisure Studies – ANZALS samt Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas – MMV.

Utanför akademin som myndighetsrepresentant och medlem i styrelsen för Svenska Bergsguideorganisationen, SBO. Ledamot i Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd. Konsultuppdrag för Naturvårdsverket att utforma en gemensam svensk norm och standard för utbildning och examinering av fjälledare/färdledare, den så kallade ”Fjälledarnormen”. Sakkunnighetsuppdrag för Konsumentverket/KO vid utformning av verkets ”Allmänna råd” vad gäller tillämpningen av bestämmelsen om säkra varor och tjänster enligt 7 § Produktsäkerhetslagen för tjänster som omfattar verksamhet på glaciär eller i annan högfjällsterräng. Svensk ledamot i den internationella yrkesunionen för bergsguider UIAGM - Union Internationale des Associations de Guides de Montagne.

Examinator inom Svenska Klätterförbundets utbildningssystem av auktoriserade klippklätterinstruktörer och ansvarig överledare för förbundets alpina klätterkurs i Kebnekaise. Fortbildare och handledare inom Svenska Fjälledarorganisationen, SFLO. Fortbildningsuppdrag inom Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, i ”friluftsbaserat ledarskap och säkerhet” för skridskoledare. Instruktörsuppdrag i offpisteskidåkning och toppbestigning för Stockholms Telemarksklubb. Konsultuppdrag för Brunnsvikens kanotklubb i Stockholm med fokus på ”pedagogiskt ledarskap – turledarskap” för auktorisering av kajakledare och kajakinstruktörer inför en Nordisk instruktörslicens. Uppdrag som guide för ”Momentum Adventure”, engelskt äventyrsföretag som arrangerar expeditioner över hela världen (vandring, skidor, hundspann, kajak, bestigningar, överlevnad, individ- och grupputveckling).

Uppdrag som föreläsare, handledare och observatör i ”Leadership, Judgement, Decision Making and Client Care” inom den internationella professionella bergsguideutbildningen inom Union Internationale des Associations de Guides de Montagne, UIAGM, i Frankrike.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 9

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Jag har en auktoriserad klippklätterinstruktörsexamen från Svenska Klätterförbundet 1991. Norsk telemarkskidlärarexamen från Den Norske Skiskole, DNS, Hemsedal Norge 1993. Jag har den internationella professionella certifierade bergsguideexamen från Union Internationale des Associations de Guides de Montagne, UIAGM, Schweiz/Frankrike 1997 med yrkeslicens att arbeta över hela världen.

Har arbetat som professionell bergsguide med offpisteskidåkning, skidbestigningar, heliskiing, klättring, isklättring, glaciärturer, alpina bergsbestigningar främst i Skandinavien och i Alperna.

På fritiden gillar jag framför allt att vara ute på tur i naturen med min hustru, mina barnbarn och vänner, och då särskilt på isen (långfärdsskridskoåkning), på snön (nordisk turskidåkning), på havet (havskajakturer), i bergen eller kustlandskapet (vandring).

Jag gillar också konditionsträning som simning, cykling, längdskidåkning och hastighetsskridskoåkning. Tycker också om att spela tennis.

Information

Akademisk titel

Fil dr i pedagogik

Kompetensprofil

 • Friluftsliv

 • Idrottsdidaktik

 • Idrottslära

 • Idrottspedagogik

 • Ledarskap

 • Praktiknära forskning

 • Utbildningsvetenskap

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

 • Didaktik

 • Idrottssociologi

 • Miljö