Forskarskolan SMOVE, Sustainable Movement Education

Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola som syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningarna kring uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor. 

Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

Forskarskolan genomförs i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet, vilka alla har utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap.

Doktorandernas avhandlingsprojekt förväntas behandla rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas i dag kunskap om hur förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem, på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse.

Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar här till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande. Rörelse kan innefatta lek, spel, idrott, dans, friluftsliv med mera.

Forskarskolans upplägg

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år, och innefattar kurser om 60 högskolepoäng, ett forskningsprojekt om 180 högskolepoäng, som leder till en doktorsexamen. Utbildningen genomförs inom ramen för en anställning som doktorand. I en doktorandanställning kan även undervisning och annan tjänstgöring vid institutionen förekomma.

Nio doktorander är antagna till forskarskolan. Doktoranderna bedriver forskarstudier på 80 procent av heltid under fem år för att exempelvis kunna undervisa och handleda studenter på 20 procent.

Obligatoriska och valbara kurser

Vid respektive lärosätes forskarutbildning finns obligatoriska och valbara kurser. Bland de valbara kurserna går doktorander knutna till forskarskolan två gemensamma kurser om 7,5 högskolepoäng vardera kring teman som relaterar till forskarskolans profil. Vidare erbjuds doktorander och handledare flera gemensamma seminarier och workshops under forskarskolans gång. Internationellt verksamma forskare kommer att medverka i utbildningen.

Forskarskolan pågår från 2022 till 2026.

Doktorander inom forskarskolan

Här listas de doktorander från de olika lärosätena som är antagna till forskarskolan SMOVE.

Forskarskolans styrgrupp

Forskarskolan leds av en styrgrupp bestående av en vetenskaplig ledare och en koordinator från huvudsökande lärosäte från GIH, en representant från respektive partnerlärosäte och en doktorandrepresentant. Vetenskaplig ledare för forskarskolan är professor Håkan Larsson.

Styrgruppen organiserar aktiviteter, inklusive kurser, workshops och internat, fångar upp erfarenheter och synpunkter från doktoranderna och följer upp kvaliteten på arbetet i forskarskolan.

GIH

Håkan Larsson

Britta Thedin Jakobsson

Göteborgs universitet

Suzanne Lundvall, suzanne.lundvall@gu.se

Malmö universitet

Jan-Eric Ekberg, jan-eric.ekberg@mau.se

Örebro universitet

Susanna Geidne, susanna.geidne@oru.se

Hitta på sidan

Kontakt

  • Håkan Larsson´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för idrottsläraHåkan Larssonhakan.larsson@gih.se08-120 53 828
Senast ändrad:7 Sep 2023