Det idrottspedagogiska samtalet I–IV, 1,5 hp

Doktoranden ska delta regelbundet i den idrottspedagogiska seminarieserien och presentera egen forskning vid minst ett tillfälle per termin. Kursen kan läsas högst 4 gånger.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Delta i ett vetenskapligt samtal kring egen och andras forskning inom det idrottspedagogiska området avseende dess samhälleliga och vetenskapliga betydelse, originalitet, vetenskapliga kvalitet, genomförande och slutsatser,
  • Presentera egen forskning och argumentera för val avseende studiens syfte samt avseende teori- och metodval.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Kursen ges för doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid GIH.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022