Idrottsvetenskaplig ämneskurs 2,5-10 hp

Kursen genomförs individuellt där doktorandens uppgift är att, i samverkan med handledare, precisera och göra färdigt en forskningsplan.

Doktoranden ska vara antagen till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH.

Kursen är obligatorisk inom utbildning på forskarnivå vid GIH.

Kursplan

Innehåll

Detta ska doktoranden kunna:

  • Formulera och presentera en forskningsplan där studiens motiv, syfte och studiedesign framgår.
  • Beskriva grundläggande drag i den forskningstradition inom vilken det tänkta forskningsprojektet ska genomföras.
  • Karaktärisera och jämföra inriktningen på det egna forskningsprojektet i förhållande till tidigare forskning.
  • Föra en strukturerad och kritisk diskussion kring det tänkta forskningsprojektet, särskilt avseende originalitet, genomförbarhet och betydelse dels för idrottsvetenskapen, dels för tänkbara avnämare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:4 Jun 2024