Det idrottsvetenskapliga samtalet I–IV 1,5 hp

Doktoranden deltar minst fem gånger per år under pågående utbildning i det idrottsvetenskapliga seminariet och deltar där aktivt i det vetenskapliga samtalet.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Delta i ett vetenskapligt samtal kring både egen och andras forskning avseende dess samhälleliga och vetenskapliga betydelse, originalitet, vetenskapliga kvalitet, genomförande och slutsatser.
  • Kritiskt granska och bedöma nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för forskarnivå.

Kursen ges för doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid GIH.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022