Matematik för biomekanik 4,5 hp

Kursens syfte är att utveckla studenternas förmåga till matematisk problemlösning inom det idrottsvetenskapliga forskningsfältet, samt att introducera dem till analys, modellering och optimering av biomekaniska system.

Kursen omfattar grundläggande matematisk trigonometri, vektoralgebra, samt differential och integralkalkyl och utvalda delar av klassisk mekanik, med fokus på stela kroppar och relevans till biomekanisk forskning.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Redogöra för egenskaperna hos de elementära funktionerna: potensfunktioner, trigonometriska funktioner och exponentialfunktionen, samt dessa funktioners inverser.
  • Visa förmåga att härleda matematiska samband, formulera problem matematiskt samt att lösa matematiska problem.
  • Derivera sammansatta funktioner av en samt flera variabler och beräkna dess lokala extremvärden.
  • Redogöra för analysens fundamentalsats samt kunna integrera de elementära funktionerna.
  • Lösa enklare problem inom vektoralgebra och klassisk mekanik.
  • Visa färdighet i att modellera enkla mekaniska system.
  • Visa färdighet i att använda matematisk programvara för att derivera, integrera funktioner, samt lösa differentialekvationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå. Särskild behörighet 3,5 hp biomekanik eller motsvarande.

Hitta på sidan

Senast ändrad:28 Nov 2022