Laborativa metoder inom biomekanik: elektromyografi 4,5 hp

Kursen erbjuds doktorander som behöver EMG-metoder för genomförande av sitt forskningsprojekt. Kursen ger teoretiska och praktiska vetenskapliga kunskaper för självständigt arbete i laboratoriemiljö.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Visa färdighet att förhålla sig till säkerhetsrisker vid laboratoriearbete.
  • Den teoretiska bakgrunden till nedan angivna analysmetoder.
  • Samla in yt-EMG.
  • Redogöra för metodologiska överväganden vid insamling och analys av yt- och intramuskulärt EMG.
  • Med stöd i litteraturen problematisera över hur yt- och intramuskulär EMG data ska tolkas.
  • Diskutera mekanismer bakom och relevansen av supramaximala M-vågor vid mätning av muskelaktivitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för forskarnivå. Särskild behörighet Idrottsvetenskaplig ämneskurs, 15 hp, eller motsvarande.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022