Biomekanik och motorisk kontroll 15 hp

Kursen omfattar studier på forskarnivå vilket innebär en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildning på avancerad nivå.

Detta innebär en ökad grad av komplexitet och abstraktion i teorianvändning, större krav på förmåga till kommunikation, problematisering och integrering av kunskap samt ökad självständighet vad gäller genomförande av skriftlig fördjupning inom självvalt område

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Ha fördjupade kunskaper om metodanvändning i biomekanik och motorisk kontroll och kunna värdera fördelar och nackdelar med olika metoder.
  • Kunna reflektera över teoribildning som ligger till grund för dessa metoder.
  • Kunna integrera och använda kunskaper för att hantera komplexa frågeställningar inom biomekanik och motorisk kontroll för idrotts- och vardagsrörelser.
  • Visa fördjupade kunskaper om det nationella och internationella forskningsläget kring biomekanik och motorisk kontroll i relation till det egna forskningsprojektet.
  • Visa självständighet i den praktiska tillämpningen av metoder relevanta för det egna forskningsprojektet.
  • Visa grundläggande matematiska färdigheter för att kunna analysera människan i rörelse.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:25 Apr 2023