Fysisk kondition skiljer sig åt mellan olika grupper

I den vetenskapliga tidskriften BMJ Open har en artikel baserat på en ny SCAPIS-studie precis publicerats. SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga. Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt eller stroke och behandla dem innan sjukdom uppstår.

Viktig för att klara vardagen

Artikeln beskriver hur maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, varierar mellan olika grupper. Kondition är en viktig faktor för idrottsliga prestationer men också för att orka motionera och vara aktiv i sin vardag. Tidigare studier har visat en stark koppling mellan kondition och olika sjukdoms- och hälsoutfall, bland annat minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.

– Resultatet visade att det finns grupper med högre risk för låg kondition. Dessa var äldre, utlandsfödda, med låg utbildning, högt midjemått, dåligt upplevd hälsa, mycket stillasittande och lite högintensiv fysisk aktivitet. Dessutom ägnade de sig åt passiv arbetspendling som bil eller kommunala färdmedel, säger Mats Börjesson, professor och förste författare till artikeln.

Testdeltagare från Göteborg

Artikeln grundar sig på SCAPIS-studien där drygt 5 300 deltagare i åldrarna 50–64 år från Göteborgsregionen deltog. För att kunna beräkna deltagarnas kondition genomförde samtliga testpersoner ett icke-maximalt konditionstest på cykel.

Därefter jämfördes konditionsnivån baserat på:

  • sociodemografiska faktorer och olika levnadsvanor,
  • upplevd hälsa, kroppsmått samt förekomst av sjukdom,
  • självskattad samt accelerometer-mätt fysisk aktivitet och stillasittande.

Konditionen är ojämnt fördelad

Resultatet visade även att konditionen inte är jämnt fördelad i en befolkning. Kunskap om vilka grupper som har låga nivåer av kondition är viktigt för att kunna rikta olika typer av insatser för att öka konditionen i dessa grupper eller sätta in andra sjukdomspreventiva åtgärder. Sådan kunskap finns delvis tidigare, men då oftast från studier med få deltagare eller i selekterade grupper som till exempel med enbart män eller från en viss socioekonomisk grupp. Mer detaljerad kunskap kring skillnader konditionsnivå mellan grupper, skulle ge värdefull information ur ett bredare perspektiv.

– Detta är en av de första studier som kunnat studera sambandet mellan mätt fysisk aktivitet med accelerometer, stillasittande och kondition. Både stillasittande och högintensiv fysisk aktivitet var starkt kopplade till konditionsnivå, efter att man tagit hänsyn till varandra i analyserna. Sammantaget ger denna studie värdefull kunskap för hälso- och sjukvården liksom för framtida forskning och folkhälsoarbete, säger Elin Ekblom Bak, docent och den andre av studiens två huvudförfattare.

Författare till artikeln är Mats Börjesson, Daniel Arvidsson och Göran Bergström från Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Örjan Ekblom, Emerald G. Heiland, Daniel Väisänen och Elin Ekblom-Bak från Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.

Studien är finansierad av SCAPIS huvudfinansiär Hjärt-Lungfonden. Denna delstudie är finansierad av Skandia Risk & Hälsa, Västra Götalandsregionen och Vetenskapsrådet.

Artikeln har titeln “Fitness in a population-based sample of middle-aged adults: cross-sectional analyses in the SCAPIS study”.

Den finns på BMJ Open. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln finns även på GIH:s publikationsdatabas DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer frågor

Kontakta huvudförfattarna:

Mats Börjesson, professor, överläkare, Göteborgs universitet, tel: 070-529 83 60, e-post: mats.borjesson@gu.se
Elin Ekblom-Bak, docent, Gymnastik- och idrottshögskolan, tel: 070-789 59 17, e-post: elin.ekblombak@gih.se

Kontakt

  • Elin Ekblom Bak´s profilbildProfessor, studierektor, högskolelektorElin Ekblom Bakelin.ekblombak@gih.se08-120 53 861

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022