Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar – Hjärnhälsa i skolan

Physical Activity for Healthy Brain Functions in School Youth

Projektledare

  • Örjan Ekblom

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Forskningsprojektet ”Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar”, förkortat ”Hjärnhälsa i skolan”, syftar till att undersöka förhållanden mellan vanemässig fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner (dvs goda tankemässiga funktioner och god psykisk hälsa), de akuta neurofysiologiska effekterna av fysisk aktivitet, stillasittande och kost, samt hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner.

Kärnfrågan i projektet lyder: Vilket är förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, och hur kan fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa på att långsiktigt hållbart sätt genomföras i skolor?

Bakgrunden till forskningsfrågan står att finna i den växande psykiska ohälsan och sänkta skolresultat bland barn och ungdomar i Sverige och de flesta andra länder i västvärlden. Psykisk ohälsa betyder inte bara ökat lidande utan också sämre förmåga att studera och arbeta och en högre risk för framtida sjukdomar. Nedsatta kognitiva förmågor kan påverka möjligheten att klara akademisk utbildning och utgör därför ett hot mot svensk konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Projektet ”Hjärnhälsa i skolan” fångar upp flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och bidrar till att förvandla målen till affärsmöjligheter.

Med finansiering från Kunskaps- och kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen) samarbetar forskare från GIH i projektet med företagen Coop, IKEA, Skandia, Skanska samt med de enskilda organisationerna Konsumentföreningen Stockholm (KFS) och Kronprinsessparets stiftelse, Generation PEP, i ett försök att motverka trenden med psykisk ohälsa bland skolungdomar.

Det finns en akut brist på kunskap om förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande samt kost och hälsosamma hjärnfunktioner, vilket förhindrar utveckling av verksamheter såväl som varor och tjänster. Vidare finns det kunskapsluckor när det gäller hur skolor kan arrangera regelbunden och meningsfull fysisk aktivitet för skolbarn under skoldagen.

Kärnfrågan undersöktes i tre delprojekt. Forskning inom delprojekt 1 tog fram ny kunskap om de övergripande relationerna mellan fysiska aktivitetsmönster, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar. Denna kunskap fungerade som underlag för studier inom delprojekt 2 av akuta neurofysiologiska och psykologiska effekter av viss fysisk aktivitet samt frukost på fysiologiska mekanismer av betydelse för hälsosamma hjärnfunktioner. I delprojekt 3 genomfördes kvalitativa undersökningar kring hur fysisk aktivitet bland ungdomar sker under en vanlig skoldag och hur skolan jobbar med uppdraget att erbjuda fysisk aktivitet inom ramen av skoldagen.

Två ytterligare projekt togs fram utifrån de första tre delprojekten. Under våren 2021 kontaktades deltagarna i delprojekt 1 igen för att undersöka hur COVID-19 pandemin som bröt ut under början av år 2020 hade påverkat deras fysisk aktivitet, livsstil och hälsa. Resultat från delprojekten användes även som utgångspunkt för insatser i skolor, där skolpersonal i samarbete med forskare, affärspartners och enskilda organisationer, samverkar för att finna vägar till regelbunden och meningsfull fysisk aktivitet under skoldagen i syfte att främja hälsosamma hjärnfunktioner, se mer om det projektet här. [länk: www.gih.se/hjarnhalsaiskolmiljo].

Tidigare studier visar att majoriteten av barn och ungdomar inte rör sig tillräckligt. Filmen presenterar resultat kring fysisk aktivitet och stillasittande ifrån studien ”Hjärnhälsa i skolan”, en tvärsnittsstudie som genomfördes bland 1139 årskurs 7 elever på Gymnastik- och idrottshögskolan under hösten 2019.

Det finns stora variationer mellan barn och unga i hur mycket och i vilken miljö man är fysiskt aktiv samt hur man mår, både psykiskt och fysiskt. Forskare från GIH presenterar resultat kring hur fysisk aktivitet och stillasittande är kopplad till ungdomars hälsa. Resultaten kommer från studien ”Hjärnhälsa i skolan”, en tvärsnittsstudie som genomfördes bland 1139 årskurs 7 elever på Gymnastik- och idrottshögskolan under hösten 2019.

Skärmanvändandet har gradvis ökat bland svenska skolungdomar. I filmen presenteras resultat kring hur skärmtid, både på vardagar och helger är kopplad till hälsa. Resultaten kommer från studien ”Hjärnhälsa i skolan”, en tvärsnittsstudie som genomfördes bland 1139 årskurs 7 elever på Gymnastik- och idrottshögskolan under hösten 2019.

Projekttid

  • 2018 - 2023

Projekttyp

  • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Enkel adress till denna sida: www.gih.se/hjarnhalsaiskolan