Innehåll

Utbildning på forskarnivå innehåller kurser, poänggivande aktiviteter samt en avhandling eller licentiatuppsats.

Påbyggnad och fördjupning

Utbildning på forskarnivå utgör en påbyggnad och fördjupning av kunskaper och färdigheter som fåtts på grund‐ och avancerad nivå. Detta medför bland annat ökade krav på självständighet vad gäller förmåga till värdering och problematisering av tidigare forskning, val av forskningsuppgift och genomförande av självständigt arbete i fråga om analys och syntes.

Utbildning på forskarnivå regleras i en allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap.

Krav för examen

Doktorsexamen

För en doktorsexamen ska du ha slutfört en utbildning som omfattar 240 hp, där 180 hp utgörs av avhandling och 60 hp av kurser och poänggivande aktiviteter. Inom kursdelen ska 30 hp utgöras av obligatoriska kurser.

Licentiatexamen

För en licentiatexamen krävs en fullgjord utbildning som omfattar 120 hp, där 90 hp utgörs av uppsats och 30 hp av kurser och poänggivande aktiviteter. Inom kursdelen utgörs 22,5 hp av obligatoriska kurser.

Mål

Målet med forskarutbildningen är att du ska uppnå en forskarexamen och få de kunskaper och färdigheter som du behöver för att självständigt kunna bedriva forskning. För GIH:s utbildning på forskarnivå gäller de examensmål för utbildning på forskarnivå som anges i Högskoleförordningen.

Studieplan och avstämningar

Du som doktorand upprättar, i samverkan med handledare, en individuell studieplan enligt gällande anvisningar. Den individuella studieplanen ska fastställas av GIH.

Särskilda avstämningar av utbildningens fortskridande görs vid seminarier. Då bedömer externa, sakkunniga personer progression och prognos inför den senare delen av utbildningen.

Kurser och poänggivande aktiviteter

Efter genomförd kursdel ska du uppvisa ett brett kunnande inom, och en systematisk förståelse av, området idrott, fysisk aktivitet och hälsa, samt förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med idrottsvetenskapliga metoder i synnerhet. Dessutom ska du ha fått en djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av området.

Utbildningen innehåller obligatoriska och valbara kurser som kan läsas vid GIH eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Vissa aktiviteter kan även tilldelas högskolepoäng, till exempel seminariedeltagande, konferenspresentation eller forskningsvistelse.

Återstående 30 hp för doktorsexamen, respektive 7,5 hp för licentiatexamen, utgörs av valbara kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå vid GIH eller vid andra lärosäten i eller utanför Sverige, samt av poänggivande aktiviteter.

Avhandling och licentiatuppsats

Genom avhandlingsarbetet ska du:

  • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera idrottsvetenskapliga frågeställningar,
  • planera och, med adekvata metoder, bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att granska och värdera sådant arbete.

Avhandlingsarbetet ska presenteras vid ett halvtidsseminarium samt genomgå kvalitetsgranskning innan disputation eller licentiatseminarium.

Avhandlingsarbetet eller licentiatuppsatsen ska slutligen försvaras vid en disputation eller ett licentiatseminarium. Huruvida du uppnår examensmålen bedöms av en betygsnämnd vid disputation, eller en examinator vid licentiatseminarium.

Bedömningen ska grunda sig dels på det skriftliga arbetet, dels på det muntliga försvaret.

Hitta på sidan

Senast ändrad:31 Mar 2023