Idrott och hälsa för lärare åk 7-9, 45 hp

Kursen ingår i Lärarlyftet II.

Kursen riktar sig till dig som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i ämnet idrott och hälsa i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar 45 högskolepoäng och erbjuder en bred utbildning i idrottslära, humanbiologi, hälsa, idrottssociologi, idrottspedagogik och utbildningsvetenskapliga moment med inriktning idrott och hälsa.

Moment

Moment 1: Humanbiologi, 5 hp

 • grundläggande anatomi och fysiologi,
 • människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet,
 • vanliga idrottsskador.

Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp

 • hälsobegreppets olika dimensioner,
 • hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument,
 • undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet,
 • levnadsvanors påverkan på hälsa

Moment 3: Idrottspedagogik, 5 hp

 • idrottskulturen och dess sociala normer,
 • barns motoriska, psykiska och sociala utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott,
 • olika synsätt på lek, kropp och rörelse.

Moment 4: Idrott och hälsas didaktik, 20 hp

 • gymnastiska och idrottsliga former,
 • rörelse och dans som expressiv form,
 • bollekar och bollspelens former,
 • simningens grundformer inklusive livräddning i vatten.
 • friluftsliv under olika årstider och kartkunskap,

Moment 5: Lärande och specialpedagogik, 5 hp

 • fysiska och psykiska funktionshinder,
 • specialpedagogiska metoder ur individ- och samhällsperspektiv,
 • nationell och internationell forskning om funktionshinder,
 • skolans styrdokument,
 • kunskapssyn, värdegrund samt helhetssyn på barnet,
 • specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/elevvårdsteamet,
 • diagnos, prognos och Anpassad fysisk aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt perspektiv.

Moment 6: Bedömning och betygsättning, 7,5 hp

 • ämnets mål, centrala innehåll och kunskapskrav,
 • lokala pedagogiska planer (LPP), individuella utvecklingsplaner (IUP) och utvecklingssamtal
 • olika bedömningsformer, formativ och summativ bedömning.

Arbetssätt

Kursen ges på halvtid och läses på distans med inslag av högskoleförlagd undervisning, vid 1 tillfälle per termin. 

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

Moment 1 – Humanbiologi, 5 hp

 • individuell skriftlig examination

Moment 2 – Hälsopedagogik, 5 hp

 • examinerande litteraturseminarium,
 • fördjupningsuppgift

Moment 3 – Idrottspedagogik, 5 hp

 • examinerande litteraturseminarium,
 • fördjupningsuppgift

Moment 4 – Idrott och hälsas didaktik, 15 hp

 • individuell skriftlig examination,
 • praktiska examinationer i ledarskap och egen rörelsekompetens i respektive delmoment

Moment 5– Lärande och specialpedagogik, 7,5 hp

 • litteraturseminarium,
 • analys och utvärdering av åtgärdsprogram.

Moment 6– Bedömning och betygsättning, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination,
 • skriftlig pedagogisk planering opponering av annan deltagares arbete. 

Kontakt

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

Liselott Sandahl, studievägledare GIH. 

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen www.antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2018.

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos antagning.se och att du uppfyller förkunskapskraven. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på antagning.se eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

Godkännande av skolhuvudman

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, läs om Lärarlyftets ramar på Skolverkets webbplats.

Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet II HT18