Idrott och hälsa för årskurs 7-9, 30 högskolepoäng

 
Kursplan

Campusdagar 2012-13

Lärarlyftet II är riktat till dig som har lärarexamen och saknar ämneskompetens för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 7-9. Du måste ha läst minst 15 högskolepoäng i idrott och hälsa för att söka den här kursen.

Kursinfo

Nivån på kursen omfattar 16 - 45 hp.

Moment

I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa för åk 7-9", 30 hp, ingår fyra moment:

Lärande och hälsa, 7,5 hp

Hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet.

Lärande och specialpedagogik, 7,5 hp

Olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder, specialpedagogiska metoder ur ett individ- och samhällsperspektiv, skolans styrdokument fokus på inkluderande arbetssätt, kunskapssyn, värdegrund och helhetssyn på barnet, specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/vårdteamet, pedagogisk dokumentation och åtgärdsprogram.

Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5 hp

Didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa, lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande, formativ bedömning för elevers lärande samt interaktiva metoder för lärande.

Bedömning och utvärdering, 7,5 hp

Den utvidgade lärarrollen och utformande av lokal pedagogisk plan, kunskapsmål, bedömning och betygsättning med utgångspunkt i ämnets mål och innehåll samt kommunikationsprocesser och IKT.

Arbetssätt

Kursen är en kombination av både distans (via lärplattformen Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Kurstid

ht 2012- vt 2013

Studietakt

Halvfart, det vill säga 15 högskolepoäng per termin.

Förkunskapskrav

Lärarexamen samt minst 15 hp i ämnet idrott och hälsa.

Kontakt

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

Jane Meckbach
08-120 538 29
jane.meckbach@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen antagning.se. Sista anmälningsdag är förlängd till 23 april 2012.

Anmälningskod: GIH12

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos antagning.se och att du uppfyller förkunskapskraven. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på antagning.se eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, se bidragsregler Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Campusdagar 2012-2013

Lärande och hälsa, 7,5 hp

 • 3-4/9
 • 24-25/9
 • 15-16/10

Lärande och specialpedagogik, 7,5 hp

 • 29-30/10
 • 19-20/11
 • 17-18/12

Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5 hp

 • 14-15/1
 • 18-19/2
 • 4-5/3

Bedömning och utvärdering 7,5 hp

 • 8-9/4
 • 6-7/5
 • 3-4/6