Idrott och hälsa för årskurs 7-9, nivå 16-45, 30 högskolepoäng

Campusdagar 2013
  
Kursplan

Lärarlyftet II är riktat till dig som har lärarexamen och saknar ämneskompetens för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 7-9. Du måste ha läst minst 15 högskolepoäng i idrott och hälsa för att söka den här kursen.

Kursinfo

Nivån på kursen omfattar 16-45 hp.

Moment

I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa för åk 7-9, nivå 16-45" ingår fyra moment:

Idrottspedagogik, 7,5 hp

Idrottskulturen och dess sociala normer, idrott som samhällsfenomen och dess historia, barns utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott samt rörelsen som ett medel för att öka förståelsen om olika synsätt på kropp och mångfald.

Hälsodidaktik, 7,5 hp

Hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet.

Idrottsdidaktik, 7,5 hp

Didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa, lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande samt interaktiva arbetsmetoder som pedagogisk resurs.

Bedömning och betygsättning, 7,5 hp

Utvärdering och bedömning av elevers lärande i ämnet idrott och hälsa, ämnets mål, innehåll, bedömningsgrunder och betygsättning i relation till nationella styrdokument (Lgr 11).

Arbetssätt

Kursen är en kombination av både distansstudier (via lärplattformen Fronter) och campusstudier med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Kurstid

vt 2013 - ht 2013

Studietakt

Halvfart, dt vill säga 15 högskolepoäng per termin.

Förkunskapskrav

Lärarexamen samt minst 15 hp i ämnet idrott och hälsa

Kontakt

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

Jane Meckbach
08-120 538 29 
jane.meckbach@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen antagning.se. Sista anmälningsdag är förlängd till 11 november 2012.

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos antagning.se och att du uppfyller förkunskapskraven. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på antagning.se eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, se bidragsregler Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Första anmälningsdag: 17 september

Sista anmälningsdag: 15 oktober

Sista kompletteringsdag: 15 november

Urval: 30 november

Antagningsbesked: 3 december

Campusdagar 2013

Idrottspedagogik, 7,5 hp

 • 24-25/1
 • 14-15/2
 • 14-15/3

Hälsodidaktik, 7,5 hp

 • 4-5/4
 • 16-17/5
 • 13-14/6

Idrottsdidaktik,7,5 hp

 • 5-6/9
 • 19-20/9
 • 10-11/10

Bedömning och betygsättning 7,5 hp

 • 24-25/10
 • 14-15/11
 • 12-13/12