Idrott och hälsa för lärare årskurs 7-9, 30 hp (16-45 hp).


Obs! Kursen är inställd på grund av för få behöriga sökande.
  

Inför kursstartDetaljer
Första kurstillfälle:

 

Tid:

 

Plats:

Lärosal 1505

Schema:

Information läggs ut senare

Kursansvarig:

Gunnar Teng

Kursplan

Lärarlyftet II är riktat till dig som har lärarexamen men saknar ämneskompetens för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 7-9. Du måste ha läst minst 15 högskolepoäng i ämnet idrott och hälsa för att vara behörig till den här kursen.

Kursbeskrivning

Lärarlyftet II är riktat till dig som har lärarexamen men saknar ämneskompetens för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 7-9. Du måste ha läst minst 15 högskolepoäng i ämnet idrott och hälsa för att vara behörig till den här kursen. Kursen ges på halvfart (50%) och undervisningsformen är en kombination av både campusförlagd undervisning och distansundervisning.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Moment

I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa för åk 7-9, nivå 16-45" ingår fyra moment:

Moment 1: Lärande i hälsa, 7,5 hp

 • hälsobegreppets olika dimensioner,
 • hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument,
 • undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet,
 • hälsosamma undervisningsformer,
 • grunder för lösningsfokuserad kommunikation.

Moment 2: Lärande och specialpedagogik, 7,5 hp

 • olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder,
 • specialpedagogiska metoder ur individ- och samhällsperspektiv,
 • nationell och internationell forskning om funktionshinder,
 • skolans styrdokument,
 • inkluderande arbetssätt,
 • kunskapssyn, värdegrund samt helhetssyn på barnet,
 • specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/elevvårdsteamet,
 • diagnos, prognos och Anpassad fysisk aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt perspektiv.

Moment 3: Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5 hp

 • didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa,
 • lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande,
 • utvärdering och bedömning av elevers lärande i ämnet idrott och hälsa,

Moment 4: Bedömning, betygsättning och utvärdering, 7,5 hp

 • den utvidgade lärarrollen och utformande av en lokal pedagogisk plan (LPP),
 • kunskapsmål, bedömning och betygsättning,
 • kommunikationsprocesser, IKT och utvecklingssamtal,
 • ämnets mål, innehåll och bedömningsgrunder i relation till nationella styrdokument Lgr 11.

Arbetssätt

Kursen är en kombination av både distansstudier (via lärplattformen Fronter) och campusstudier med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Examination

Kurskrav:

Obligatorisk närvaro vid campusdagar och fälstudier, stoppdatum för inlämningsuppgifter utifrån kurs-PM och deltagarens aktiva deltagande i undervisningen är krav utöver förväntade studieresultat.

Examinationsformer

Följande examinationsformer gäller i kursen:

Moment 1 – Lärande i hälsa, 7,5hp (Part 1 - Learning in a health perspective, 7.5 higher education credits)

 • litteraturseminarier och reflekterande samtal,
 • skriftlig lektionsplanering med vidhängande reflektion.

Moment 2 – Lärande och specialpedagogik, 7,5 hp (Part 2 - Learning and special education, 7.5 higher education credits)

 • litteraturseminarier,
 • planera, genomföra och utvärdera temabaserade arbetssätt,
 • analysera och utvärdera åtgärdsprogram.

Moment 3 – Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5 hp (Part 3 - Didactical challenges in physical education and learning 7.5 higher education credits)

 • formulera egen lärarfilosofi,
 • ämnesdidaktiska uppgifter,
 • litteraturseminarier,  

Moment 4: Bedömning, betygsättning och utvärdering, 7,5 hp (Part 4 – Assessment, grading and evaluation, 7.5 higher education credits)

 • litteraturseminarier,
 • producerande av lokal pedagogisk plan (LPP) samt opposition.

Kontakt

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

Erik Backman

erik.backman@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen antagning.se. Sista anmälningsdag är den 31 maj 2014.

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos antagning.se och att du uppfyller förkunskapskraven. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på antagning.se eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, se bidragsregler Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Blanketter för huvudmannens godkännande

Huvudmannens godkännandeblankett lärarlyftet II ht14

Viktiga datum

Första anmälningsdag: 15 mars 2014

Sista anmälningsdag: 15 april

Sista kompletteringsdag: 15 maj

Urval: 30 maj

Antagningsbesked: 3 juni

Kursfakta

Kurskod/Programkod

GIHH14

Anmälningskod

GIH-IHH14

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Godkänt från skolhuvudmannen och lärarexamen eller motsvarande. Samt: 15 hp inom idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande.

Urval

Lottning

Studieform

Normal

Studieperiod

2014 v. 36 - 2015 v. 23

Studietid

Dagtid

Studietakt

50%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Antal högskolepoäng

30

Nivå

Grund