Lärarskapet i rörelse- idrottsdidaktiska utmaningar, 30 hp

Kursplan   

I lärarlyftskursen Lärarskapet i rörelse ingår följande moment:

Ledarskap och lärarskap

Lärarskap som relation, skillnader/likheter mellan ledarskap/lärarskap, samspel inom och mellan grupper, handledning/coaching – formulera, lyssna, spegla, integritet – gränser – pedagogisk gestaltning, konflikthantering och utvecklingssamtal – samtalsmetodik.

Kroppslig kompetens, likabehandling och utvärdering

Samtidens kroppsideal och dess konsekvenser för ungdomars identitetsbildning, skolans rörelseuppdrag i relation till jämställdhets- och likabehandlingslagen, genus, heteronormativitet och normalisering, likabehandling ur ett didaktiskt perspektiv samt kroppsligt lärande, kunskapsmål och utvärdering.

Idrottsdidaktiska utmaningar 

Didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa, lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande, utvärdering och bedömning av elevers lärande i ämnet idrott och hälsa och interaktiva arbetsmetoder för lärande – IT som pedagogisk resurs.

Lärande i hälsa

Hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, hälsosamma undervisningsformer samt grunder för lösningsfokuserad kommunikation och samtalsmetodik.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga presentationer, portofoliemetodik och verksamhetsförlagd utbildning. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från deltagarens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet vid GIH

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer*. Men andra lärarkategorier är varmt välkomna. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH

Kurstid 

25 augusti 2008 - 5 juni 2009.
Studietakt: Halvfart, dvs. 15 högskolepoäng per termin. Kursen är en kombination av både distans (Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Har du frågor om kursen, vänd dig till:
Jane Meckbach08-402 22 79
jane.meckbach@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen studera.nu.
Sista anmälningsdag är 27 april 2008.
Anmälningskod: GIH-GIHH8
Direktlänk till kursanmälan på studera.nu

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos studera.nu. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på studera.nu eller i det kontrollbesked som skickas via e-post 6-7 maj (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

* Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen