Idrottsdidaktiska utmaningar, 30 hp

Kursplan  

Kursen startar den 27 augusti 2009 kl. 10:00.  

I lärarlyftskursen "Idrottsdidaktiska utmaningar" ingår följande moment  

Lärande i hälsa  

Hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet samt hälsosamma undervisningsformer.

Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande  

Didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa, lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande, utvärdering och bedömning av elevers lärande i ämnet idrott och hälsa, interaktiva arbetsmetoder för lärande samt IT som pedagogisk resurs.  

Kroppslig kompetens, genus och likabehandling

Samtidens kroppsideal och dess konsekvenser för undervisningen i idrott och hälsa, skolans rörelseuppdrag i relation till jämställdhets- och likabehandlingslagen, grundläggande begrepp inom kön/genusteori kopplat till heteronormativitet och normalisering samt likabehandling ur ett juridiskt och didaktiskt perspektiv.  

Bedömning och utvärdering

Den utvidgade lärarrollen, utvärderingsformer, bedömning och betygssättning, samtalsmetodik, kommunikationsprocesser och utvecklingssamtal samt kroppsligt lärande, kunskapsmål och bedömning.  

Arbetssätt 

Kursen är en kombination av både distans och campus med 6 heldagar per moment om 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet.  

Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.  

Lärarlyftet vid GIH 

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer. Men andra lärarkategorier är varmt välkomna. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH

Kurstid  

Ht 2009-vt 2010
Studietakt: Halvfart, dvs. 15 högskolepoäng per termin. Kursen är en kombination av både distans (Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.  

Har du frågor om kursen, vänd dig till:
Jane Meckbach
08-402 22 79
jane.meckbach@gih.se

Anmälan  

Anmälan görs på webbplatsen studera.nu.
Sista anmälningsdag är 15 april 2009.
Anmälningskod: GIHH9

Direktlänk till kursanmälan på studera.nu (nytt fönster)  FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID: Sista anmälningsdag är 5 juni 2009 anmälan sker direkt till GIH. Frågor angående anmälan besvaras av Niklas Guss. niklas.guss@gih.se

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos studera.nu. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på studera.nu eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan). 

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen