Idrott och hälsa, läraruppdraget i rörelse, 30 hp

Kursplan

I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa- läraruppdraget i rörelse" ingår följande moment:  

Lärande och specialpedagogik

Olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder, specialpedagogiska metoder ur individ- och samhällsperspektiv, nationell och internationell forskning om funktionshinder, skolans styrdokument, inkluderande arbetssätt, kunskapssyn, värdegrund samt helhetssyn på barnet, specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/elevvårdsteamet, diagnos, prognos och Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt perspektiv.

Hälsa och miljö

Rörelse, hälsa och miljö i perspektivet hållbar utveckling, naturen som miljöfaktor för fysisk aktivitet och dess påverkan på hälsa och välbefinnande, naturmötets idéhistoria, teorin om begreppet ”känslan av sammanhang” (KASAM) och dess möjliga roll för hälsa i ett pedagogiskt sammanhang, möten med innehåll och perspektiv från andra ämnen med möjlig tillämpning i naturdominerade miljöer.

Bedömning, utvärdering och mångfald

Den utvidgade lärarrollen, utvärderingsformer, bedömning och betygssättning, samtalsmetodik, kommunikationsprocesser och utvecklingssamtal, fritidskulturer i relation till barns och ungdomars uppväxtvillkor, etnicitet och mångfald i relation till lärande, den sokratiska seminarieformen.

Rörelse, kropp och genus

Grundläggande begrepp inom kön/genus, exempel på genusteoretisk forskning och modeller för genomförande av kön/genusanalyser, introduktion till idéhistoriska synsätt på den natur- och kulturvetenskapliga kroppen, genomgång av olika perspektiv på kropp och rörelse såsom det, biologiskt/fysiologiska, historiska och sociokulturella samt det rörelsekommunikativa med utgångspunkt i kropps- och genusteori, olika perspektivs konsekvenser för lärprocess och pedagogiska förhållningssätt i skola och ämnet idrott och hälsa.     

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga presentationer, portofoliemetodik och verksamhetsförlagd utbildning. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.    

Har du frågor om kursen, vänd dig till:
Jane Meckbach
08-402 22 79
jane.meckbach@gih.se

Lärarlyftet vid GIH

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer*. Men andra lärarkategorier är varmt välkomna. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen studera.nu.
Sista anmälningsdag är 18 november.
Anmälningskod: GIH-GIHV8
Direktlänk till kursanmälan på studera.nu (nytt fönster)

* OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen  

Adress till denna sida: www.gih.se/GIHV08