Idrott och hälsa – nya didaktiska perspektiv, 30hp

 

Kursen startar den 13 januari 2011 kl. 10:00.

Kursplan

Kursinfo

Moment


I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa – med nya didaktiska perspektiv" ingår följande moment   

Kroppslig kompetens, likabehandling och genus

Samtidens kroppsideal och dess konsekvenser för ungdomars identitetsbildning, skolans rörelseuppdrag i relation till jämställdhets- och likabehandlingslagen, grundläggande begrepp inom kön/genus vidare genus, heteronormativitet och normalisering samt likabehandling ur ett didaktiskt perspektiv.   

Lärarskap och ledarskap

Lärarskap som relation, skillnader mellan ledarskap och lärarskap, samspel mellan grupper, handledning/coaching samt formulera, lyssna och spegla. Vidare integritet, gränser, pedagogisk gestaltning och konflikthantering samt utvecklingssamtal och samtalsmetodik.

Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande

Didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa, lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande, utvärdering och bedömning av elevers lärande samt interaktiva metoder för lärande.

Bedömning, betygsättning och utvärdering

Den utvidgade lärarrollen och utformande av lokal kursplan med fokus på Skola 2011 och GY2011, kunskapsmål, bedömning och betygsättning med utgångspunkt i ämnets mål och innehåll samt kommunikationsprocesser och IKT.

Arbetssätt 

Kursen är en kombination av både distans och campus med 6 heldagar per moment om 7,5 högskolepoäng.Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.  

Lärarlyftet vid GIH 

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer. Men andra lärarkategorier är varmt välkomna. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH

Kurstid

vt 2011-ht 2011
Studietakt: Halvfart, dvs. 15 högskolepoäng per termin. Kursen är en kombination av både distans (Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.   

Har du frågor om kursen, vänd dig till:
Jane Meckbach
08-402 22 79
jane.meckbach@gih.se

Anmälan

Anmälan kommer senare under sommaren 2010 att kunna göras på webbplatsen studera.nu.

Sista anmälningsdag är 15 oktober 2010.
Anmälningskod: GHV11

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos studera.nu. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på studera.nu eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan). 

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen

Campusdagar 2010/2011

Kroppslig kompetens, likabehandling och genus, 7,5 hp

 • 13-14/1
 • 10-11/2
 • 17-18/3

Lärarskap och ledarskap, 7,5 hp

 • 14-15/4
 • 12-13/5
 • 9-10/6

Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5 hp

 • 25-26/8
 • 15-16/9
 • 13-14/10

Bedömning, betygsättning och utvärdering 7,5 hp

 • 27-28/10
 • 10-11/11
 • 15-16/12