Idrott och hälsa – didaktiska utmaningar, 30 hp

 Kursplan   

Moment  

I lärarlyftskursen "Idrottsdidaktiska utmaningar" ingår följande moment 

Kroppslig kompetens, likabehandling och genus

Samtidens kroppsideal och dess konsekvenser för ungdomars identitetsbildning, skolans rörelseuppdrag i relation till jämställdhets- och likabehandlingslagen, grundläggande begrepp inom kön/genus vidare genus, heteronormativitet och normalisering samt likabehandling ur ett didaktiskt perspektiv. 

Bedömning, betygsättning och utvärdering 

Den utvidgade lärarrollen, utvärderingsformer, bedömning och betygssättning, samtalsmetodik, kommunikationsprocesser och utvecklingssamtal samt kroppsligt lärande, kunskapsmål och bedömning. 

Lärande i hälsa 

Hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, hälsosamma undervisningsformer och grunder för lösningsfokuserad kommunikation. 

Lärande och specialpedagogik 

Olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder, specialpedagogiska metoder ur individ- och samhällsperspektiv, nationell och internationell forskning om funktionshinder, skolans styrdokument, inkluderande arbetssätt, kunskapssyn, värdegrund samt helhetssyn på barnet, specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/elevvårdsteamet samt diagnos, prognos och Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt perspektiv.  

Arbetssätt 

Kursen är en kombination av både distans och campus med 6 heldagar per moment om 7,5 högskolepoäng. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.  

Lärarlyftet vid GIH

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer. Men andra lärarkategorier är varmt välkomna. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH  

Kurstid 

vt 2010-ht 2010
Studietakt: Halvfart, dvs. 15 högskolepoäng per termin. Kursen är en kombination av både distans (Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Har du frågor om kursen, vänd dig till:
Jane Meckbach
08-402 22 79
jane.meckbach@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen studera.nu.

Sista anmälningsdag är 15 oktober 2009.
Anmälningskod: GIHV10

Direktlänk till kursanmälan på studera.nu (nytt fönster)

OBS! Förlängd ansökningstid till 27 november 2009!Ansökan ska då ställas direkt till GIH på följande adress: GIH Box 5626, 114 86 StockholmHär kan du hämta och skriva ut en anmälningsblankett.

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos studera.nu. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på studera.nu eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan). 

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen