Idrott och hälsa - med nya perspektiv, 30 hp

Kursplan  Idrott och hälsa - med nya perspektiv (GIHH10) 

Kursen startar den 26 augusti 2010 kl. 10:00

I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa – med nya perspektiv" ingår följande moment  

Lärande i hälsa

Hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, hälsosamma undervisningsformer och grunder för lösningsfokuserad kommunikation. 

Lärande och specialpedagogik

Olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder, specialpedagogiska metoder ur individ- och samhällsperspektiv, nationell och internationell forskning om funktionshinder, skolans styrdokument, inkluderande arbetssätt, kunskapssyn, värdegrund samt helhetssyn på barnet, specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/elevvårdsteamet samt diagnos, prognos och Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt perspektiv. 

Kroppslig kompetens, likabehandling och genus

Samtidens kroppsideal och dess konsekvenser för ungdomars identitetsbildning, skolans rörelseuppdrag i relation till jämställdhets- och likabehandlingslagen, grundläggande begrepp inom kön/genus vidare genus, heteronormativitet och normalisering samt likabehandling ur ett didaktiskt perspektiv. 

Lärarskap och ledarskap

Lärarskap som relation, skillnader mellan ledarskap och lärarskap, samspel mellan grupper, handledning/coaching samt formulera, lyssna och spegla. Vidare integritet, gränser, pedagogisk gestaltning och konflikthantering samt utvecklingssamtal och samtalsmetodik.    

Arbetssätt 

Kursen är en kombination av både distans och campus med 6 heldagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet vid GIH 

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer. Men andra lärarkategorier är varmt välkomna. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH

Kurstid 

ht 2010-vt 2011
Studietakt: Halvfart, dvs. 15 högskolepoäng per termin. Kursen är en kombination av både distans (Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.   

Har du frågor om kursen, vänd dig till:  
Jane Meckbach
08-402 22 79
jane.meckbach@gih.se

Anmälan  

Anmälan görs på webbplatsen www.studera.nu från och med den 15 mars. Sista anmälningsdag är 30 april 2010. Obs förlängd ansökningstid! 
Anmälningskod: GIHH10 

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos studera.nu. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på studera.nu eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan). 

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen