Idrott och hälsa - nya didaktiska perspektiv II, 15 hp

Kursplan

Kursen startar den 25 augusti 2011 kl. 10:00.

Kursinfo

Moment

I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa – nya perspektiv II, 15 hp" ingår följande moment:

Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande

Didaktiska teorier och metoder om lärprocesser i ämnet idrott och hälsa, lärandesituationer i ämnet med fokus på arbetsformer som stimulerar till kommunikativt, estetiskt och reflekterat lärande, utvärdering och bedömning av elevers lärande samt interaktiva metoder för lärande.

Bedömning, betygsättning och utvärdering

Den utvidgade lärarrollen och utformande av lokal kursplan med fokus på Lgr 11 och GY11, kunskapsmål, bedömning och betygsättning med utgångspunkt i ämnets mål och innehåll samt kommunikationsprocesser och IKT

Arbetssätt

Kursen är en kombination av både distans och campus med 6 heldagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga, skriftliga och multimediala presentationer, portofoliemetodik vilket tar avstamp i deltagarnas profession och verksamhet. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet vid GIH

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH.

Kurstid

ht 2011

Studietakt

Halvfart, det vill säga 15 högskolepoäng per termin.

Kursen är en kombination av både distans (via lärplattformen Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.

Kontakt 

Har du frågor om kursen, vänd dig till:

  • Jane Meckbach
  • 08-402 22 79
  • jane.meckbach@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen studera.nu. Sista anmälningsdag är 17 maj 2011 i tid.

Anmälningskod: GIH11

Direktlänk till kursanmälan på studera.nu

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos studera.nu. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på studera.nu eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida

Campusdagar ht 2011

Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5 hp

  • 25-26/8
  • 15-16/9
  • 13-14/10

Bedömning, betygsättning och utvärdering 7,5 hp

  • 27-28/10
  • 10-11/11
  • 15-16/12