Idrott och hälsa - ett ämne i rörelse, 30 hp

Kursplan  

Kursen startar den 19 januari 2009 kl. 10:00

I lärarlyftskursen "Idrott och hälsa-ett ämne i rörelse" ingår följande moment:  

Ledarskap och lärarskap

Lärarskap som relation, skillnader/likheter mellan ledarskap/lärarskap, samspel inom och mellan grupper, handledning/coaching - formulera, lyssna och spegla,integritet, gränser och pedagogisk gestaltning, konflikthantering och utvecklingssamtal samt samtalsmetodik.

Lärande och specialpedagogik

Olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder, specialpedagogiska metoder ur individ- och samhällsperspektiv, nationell och internationell forskning om funktionshinder, skolans styrdokument, inkluderande arbetssätt, kunskapssyn, värdegrund samt helhetssyn på barnet, specialpedagogiskt synsätt inom arbetslaget/elevvårdsteamet, diagnos, prognos och Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt perspektiv.  

Bedömning, utvärdering och mångfald

Den utvidgade lärarrollen, utvärderingsformer, bedömning och betygssättning, lokal kursplan, kommunikationsprocesser och utvecklingssamtal, fritidskulturer i relation till barns och ungdomars uppväxtvillkor, etnicitet och mångfald i relation till lärande och den sokratiska seminarieformen.  

Rörelse, kropp och genus 

Grundläggande begrepp inom kön/genus, exempel på genusteoretisk forskning och modeller för genomförande av kön/genusanalyser, introduktion till idéhistoriska synsätt på den natur- och kulturvetenskapliga kroppen, genomgång av olika perspektiv på kropp och rörelse såsom det, biologiskt/fysiologiska, historiska och sociokulturella samt det rörelsekommunikativa med utgångspunkt i kropps- och genusteori, olika perspektivs konsekvenser för lärprocess och pedagogiska förhållningssätt i skola och ämnet idrott och hälsa.

Arbetssätt 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, muntliga presentationer, portofoliemetodik och verksamhetsförlagd utbildning. Distributionsformen är distansutbildning med ett antal fysiska möten vid GIH. Delar av kursen har karaktär av laborativ verksamhet där praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.   

Lärarlyftet vid GIH 

Lärarlyftet vid GIH är framförallt tänkt som fortbildning av lärare som undervisar i idrott och hälsa för olika åldrar och i olika skolformer. Men andra lärarkategorier är varmt välkomna. Läs mer om Lärarlyftet vid GIH

Kurstid 

vt 2009-ht 2009
Studietakt: Halvfart, dvs. 15 högskolepoäng per termin. Kursen är en kombination av både distans (Fronter) och campus med 6 hela campusdagar per moment om 7,5 högskolepoäng.    

Har du frågor om kursen, vänd dig till:
Jane Meckbach
08-402 22 79
jane.meckbach@gih.se

Anmälan

Anmälan görs på webbplatsen studera.nu.
Sista anmälningsdag är 3 november 2008.
Anmälningskod: GIHV9
Direktlänk till kursanmälan på studera.nu (nytt fönster)

Det är viktigt att du kontrollerar att din examen är/blir inregistrerad hos studera.nu. Detta kommer att framgå av "Dina sidor" på studera.nu eller i det kontrollbesked som skickas via e-post (eller via vanlig post om du aktivt valt det i din anmälan).  

OBSERVERA! Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen