ULF – Praktiknära skolforskning

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Fyra universitet – Göteborgs, Karlstad, Uppsala och Umeå – har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017–2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning för att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet.

Försöksverksamheten har fått namnet ULF-avtal där ULF står för Utveckling, Lärande och Forskning. Syftet är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Högskolan Gymnastik- och idrottshögskolan samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret.

Läs mer om ULF-avtalet​ (länk)

Samverkan mellan kommun och lärosäte

Gymnastik- och idrottshögskolan svarar för forskarnas arbetstid och kommunerna för lärarnas arbetstid inom ramen för de olika ULF-projekten.

Kontaktperson

Om du vill veta mer om Gymnastik- och idrottshögskolans arbete och aktiviteter kring ULF-avtalet kan du kontakta Suzanne Lundvall.