Vänsterpartiet

Fråga 1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

Svar: Vi arbetar framför allt med att försöka få till bättre stöd till kommunerna och föreningslivet för att därigenom ge dem möjligheter att erbjuda alla billigare och närmare aktiviteter. I grunden handlar det ju också om att minska skillnaderna som du beskriver. Det ska inte vara ekonomi, kön m.m. som avgör vilka möjligheter man har och vad man väljer att aktivera sig med. Kärnan är nog att vi behöver ge vår ideella idrottsrörelse bättre förutsättningar att aktivera även vuxna och de som normalt inte motionerar så mycket. I den frågan har också kommunerna en särställning för att t.ex. tillhandahålla olika ”arenor” för motion. Inte bara motionsspår och gångstråk utan även miljöer som lockar till rörelse i övrigt. Speciellt viktigt är det att ge barn och ungdomar samma möjligheter oavsett plånbok eller bostadsort bra möjligheter för att ”fostra” dem och locka till fysisk aktivitet.

Fråga 2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

– Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Svar: Ett förslag vi har är att införa en timmes ”rörelse” på schemat varje dag. Detta behöver ju inte ske genom att man byter om och är i gympasalen utan kan med fördel också ske på annat sätt. Dessutom behöver vi verkligen se över hur våra skolor och skolgårdar ser ut. Många är rätt tråkiga och är inte speciellt inbjudande för fysisk aktivitet, även ”lågenergiaktivitet”. Det här är ju ett arbete på lång sikt men borde påbörjas så snart som möjligt.

Ytterligare en idé vi har är att försöka förmå idrottsrörelsen att satsa mer på skolidrottsföreningar. Det har varit en ingång för elever tidigare, men i takt med att möjligheterna försämrats har de också försvunnit på många platser. Vi tror att en livaktig skolidrottsförening, med lärare och andra vuxna inblandade, gärna med en liten ersättning, så kan det också bidra.

Fråga 3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?

Svar: Vi har tidigt lyft bl.a. FYSS, Fysisk aktivitet på recept, som ju fungerar på en del ställen. Viktigt är också att ge personalen inom sjukvården, de måste också bli fler, mer utbildning på detta område. I vårdkedjan bör också just fysisk aktivitet lyftas mer. Men mycket handlar om resurser och nytänkande inom vården och att vi är beredda att satsa på förebyggande arbete med fysisk aktivitet, tidigt i vårdkedjan, för att lyfta upp betydelsen av just fysisk aktivitet.

Dessa frågor ställdes till samtliga åtta riksdagspartier under mars 2014.