Socialdemokraterna

Fråga 1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

Svar: Vi värnar idrotten som en del av vår gemensamma välfärd. Vid sidan av ett brett folkligt engagemang är samhällets stöd mycket betydelsefullt. Vi prioriterar därför samhällets stöd till idrotten och sätter det före fortsatta stora skattesänkningar. Vi har föreslagit ett ökat stöd till RF med 272 miljoner kronor och ett ökat stöd till Svenskt friluftsliv med 28 miljoner kronor. Vi tror också att det är viktigt att man på alla nivåer i samhället –  inte minst på våra arbetsplatser, det finns utrymme för fysisk aktivitet och uppmuntran till det från arbetsgivare, det tjänar på de och de anställda på. Vi tror också att det ideella föreningslivet och våra folkrörelser kan spela en viktig roll, det är därför vi värnar det ideella föreningslivet och vill verka för att den ideella föreningens särställning behålls i det svenska samhället.

Fråga 2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

– Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Svar: Redan 2000 tog vi socialdemokrater initiativ till att grundskoleeleverna ska röra på sig minst 30 minuter varje dag. Vi socialdemokrater vill också stärka förutsättningarna för ungdomar och vuxna som studerar i gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller på universitet och högskolor att röra sig mer. Utbildningssystemet behöver skapa möjligheter till minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet.

En stillasittande livsstil sänker prestationsförmåga och är onyttig både på kort och på lång sikt. Det finns stora problem och risker förknippat med att inte röra på sig regelbundet. Regelbunden motion förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdomar på flera olika sätt.

Det är inte acceptabelt att elever tvingas gå i skolor som exempelvis saknar tillgång till idrottshall och utegårdar eller andra utemiljöer där eleverna kan röra sig. Undervisningen i idrott och hälsa bör ske kontinuerligt under terminen och inte koncentreras till en kort period.

Alla barn har rätt till en bra skolmiljö. Sveriges skolor har stora behov av renoveringar. Det gäller inte minst idrottshallar och gymnastiksalar. Detta är renoveringsprojekt som både skapar nya jobb, leder till bättre undervisningslokaler för lärare och elever och minskar energianvändningen i våra skolor.

Fråga 3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?

Svar: Ersättningssystemen i sjukvården bör premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för alla åldersgrupper, teamarbete och hög tillgänglighet. Förebyggande arbete ska tydligt ingå i primärvårdens uppdrag. Arbetet med att omvandla vårdcentraler till hälsocentraler ska främjas. Det innebär exempelvis att vårdcentraler erbjuder insatser för rökavvänjning, alkoholrådgivning, kostrådgivning, samt skadeförebyggande arbete inom äldreomsorgen och läkemedelsgenomgångar. I de fall man vet att livsstilsförändringar ger lika eller större effekt som läkemedel och då läkaren bedömer att det är möjligt bör detta i första hand prövas och följas upp. Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) är framgångsrikt. I samarbete med andra aktörer inom friskvårdsområdet kan detta utvecklas och förbättras.

Dessa frågor ställdes till samtliga åtta riksdagspartier under mars 2014.