Moderaterna

Fråga 1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.
– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

Fråga 2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

– Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Svar: Nya moderaternas arbetsgrupp Världens bästa skola föreslår att fysisk aktivitet bör finnas på skolschemat varje dag. Många barn och ungdomar i skolåldern rör inte på sig tillräckligt mycket för att uppnå en god hälsa. Gympa en till två gånger i veckan är bra, men inte tillräckligt.

Nya studier visar att stillasittande fritidsaktiviteter har blivit vanligare. En femtedel av alla 15-åriga killar spelar data- och tv-spel minst fem timmar om dagen. Detta är alltså inte bara ett problem för skolan. Allt mer forskning pekar på att motion och sunda vanor underlättar lärande och kunskapsutveckling.

En internationellt erkänd rekommendation är att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva minst en timme per dag minst fem dagar i veckan. Enligt SCB är det så många som var femte 13-årig kille som inte når upp till rekommendationen och var tredje 15-årig tjej. Bland tjejer i femtonårsåldern uppger 13 procent att de chattar etc. minst fem timmar om dagen. Ca 20-25 procent av ungdomarna i 10-årsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3 procent lider av fetma.

För att säkerställa att alla elever rör på sig tillräcklig mycket kan man införa daglig fysisk aktivitet i skolan. I Sverige har detta testats med den så kallade "Bunkeflomodellen". Det har visat sig ge positiva effekter på både hälsa, betyg och testresultat. Det finns ett antal andra liknande modeller eller program som syftar till att eleverna ska få någon fysisk aktivitet varje dag. Modellen bygger på samverkan med det lokala föreningslivet och har visat sig ge positiva resultat på elevernas provresultat och slutbetyg.

Det finns ett mycket omfattande forskningsstöd för att fysisk aktivitet både är en investering i en bättre folkhälsa, men också för att elevers inlärning kan förbättras om de ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet.

Redan nu finns det mycket man kan göra på kommunal nivå för att möta de problem vi ser med barnfetma och osunda vanor. Nya moderaterna anser att varje kommun bör överväga införandet av daglig fysisk aktivitet i grundskolan.

Fråga 3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom? 

Dessa frågor ställdes till samtliga åtta riksdagspartier under mars 2014.