Miljöpartiet

Fråga 1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

Svar: Förutsättningar för hälsa och även för fysisk aktivitet ser väldigt olika ut och därför är det viktigt med en aktiv folkhälsopolitik. Miljöpartiet vill se en nationell folkhälsokommission för att utjämna ojämlikheterna i hälsa inom en generation, enligt de rekommendationer som WHO tagit fram. Det finns en mängd åtgärder som kan göras och vi vill se en folkhälsolag för krav på åtgärder på olika nivåer och tydliggörande av ansvar. Det är såklart viktigt att värna platser för spontanidrott och att skolan ges förutsättningar att jobba utifrån ett barnhälsoperspektiv.

Fråga 2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

– Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Svar: Förutom att ha fysisk aktivitet på schemat kan skolan också bli bättre på att flytta ut övrig undervisning och låta elever lära med hela kroppen. Fysisk aktivitet handlar inte bara om idrott, det kan också handla om samhällskunskap eller matematik. Skolgårdar kan också planeras för att uppmuntra till rörelse. Runt om i landet jobbar miljöpartister i kommunerna med att stärka banden mellan skolan och föreningslivet. Det syftar till ge eleverna mer möjlighet till idrott och friluftsliv. Genom en aktiv samhällsplanering kan vi också underlätta att ta sig till fots eller cykel till skolan. Det kräver bra och trygga gång- och cykelvägar.

Fråga 3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?

Svar: Det här är en angelägen fråga som miljöpartister jobbar med på olika sätt ute i landstingen. Trots att fysisk aktivitet både kan förebygga och behandla sjukdom används det alldeles för lite. Det behövs kreativa sätt på varje vårdenhet för att rekommendera eller ordinera fysisk aktivitet. En del behöver hjälp att komma igång genom särskilda gruppaktiviteter.

 En princip bör vara att när fysisk aktivitet enligt forskning är lika bra eller bättre än läkemedel, så bör det vara sjukvårdens ansvar att tydligt erbjuda detta, som dessutom är utan biverkningar. En grupp som har särskilt stora behov av fysisk aktivitet och riktade insatser är de som mår psykiskt dåligt och rör sig mindre än andra.

Dessa frågor ställdes till samtliga åtta riksdagspartier under mars 2014.