Kristdemokraterna

Fråga 1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

Svar: En stor faktor för den enskildes tillgång till idrott och friskvård är hur denne har möjlighet att påverka sin vardag. Här är ställningen på arbetsmarknaden en viktig del där ett arbete ger förmåner för friskvård och ekonomiska resurser att faktiskt ha råd med säsongskort till friskvårdsaktiviteter. Regelbunden fysisk aktivitet grundläggs redan under skoltiden, något som understryker vikten av regelbunden och helst daglig idrott i skolan.

Fråga 2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

– Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Svar: Svenska elever har mindre schemalagd idrott än eleverna i många andra europeiska länder. Enligt timplanen ska grundskolan ha totalt 500 idrottstimmar, i snitt 1,5 timmar i veckan. Men skolorna har stora möjligheter att bestämma detta själva. De kan både minska antalet med 20 procent eller lägga in fler idrottspass. Detta innebär stora skillnader över landet och mellan och inom kommuner. Därför borde det inte vara upp till varje skola att göra ett val om att ha mer idrott utan istället läggas in i timplanen. Vi driver därför att antalet utökas från 500 idrottstimmar till 600 i grundskolan och att det preciseras hur fördelningen ska se ut mellan årskurserna. Flera av våra kommunpolitiker, tex i Göteborg, verkar för daglig idrott på skolschemat.

Fråga 3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?

Svar: Med kristdemokrater i ledningen för socialdepartementet har många viktiga steg tagits för att förbättra folkhälsan. Numera mäts det hälsoinriktade arbetet i hälso- och sjukvården och resultaten redovisas i öppna jämförelser. Det är ett mycket viktigt instrument för att stimulera vårdens nyttjande av fysisk aktivitet som förebyggande och behandlande insatser.

Patientens första kontakt med vården är vanligtvis vårdcentralen och det naturliga är att det är där hälsosamtal genomförs. För att nå framgång tror vi att fysioterapeuterna har en viktig roll i teamsamverkan med läkare och sjuksköterskor. Det är något som vi kristdemokrater arbetar för på landstingsnivå. Det finns vetenskapliga metoder som ger effekt och de måste in i vårdcentralernas rutiner och program. Och det man kommit överens med sin läkare om måste vården vara beredd att följa upp. Om hela primärvården vore lika framgångsrik som mödravården vore mycket vunnet.

FaR är en verkningsfull metod för att få personer att börja motionera i någon form vilket har en positiv effekt i såväl behandling som förebyggande syfte. Det är viktigt med en individuell anpassning av såväl ordinerad aktivitet som vilket stöd patienten är i behov av. I första hand bör motiverande samtal erbjudas, med en individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet som patienten kan bedriva på egen hand både som vardagsaktivitet och/eller organiserad aktivitet.

För de patienter som behöver utökat stöd för att komma igång med fysisk aktivitet, kan träningsgrupper erbjudas inom vården som ett första steg. En individanpassad skriftlig ordination kan därefter underlätta övergången från strukturerad träning inom vården, till att individen blir varaktigt fysiskt aktiv på egen hand.

Dessa frågor ställdes till samtliga åtta riksdagspartier under mars 2014.