Folkpartiet

Fråga 1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

Svar: Folkpartiet liberalernas idrottspolitik har som målsättning att både kvinnor och män, unga såväl som gamla, ska kunna idrotta och motionera utefter egna förutsättningar. Det finns fortfarande mycket att göra för att det ska bli jämställt för tjejer och killar inom idrotten. Traditioner som leder till att mäns idrottande ses som viktigare än kvinnors när man till exempel fördelar träningstider, bygger anläggningar eller utser ledare lever kvar på allt för många ställen.

Fråga 2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

– Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Svar: Av den nya läroplanen, som Folkpartiet varit med om att driva igenom, framgår att skolan ska erbjuda daglig fysisk aktivitet. Skolan ska erbjuda två idrottslektioner i veckan under hela läsåret. Man får inte som tidigare samla fler idrottstimmar till ett samlat tillfälle, som en lägerskola, eftersom det viktiga är att ha kontinuitet i elevernas fysiska aktivitet.

Fråga 3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?

Svar: I landstingen verkar Folkpartiet bland annat för ersättningssystem som stimulerar vårdens hälsofrämjande uppdrag, och specialiserade hälsomottagningar för patienter med komplicerade behov.

I regeringen har Folkpartiet bland annat medverkat till att ge Socialstyrelsen extra pengar för att öka kännedomen om de riktlinjer ni nämner i kommuner och landsting, och kartlägga behovet av metodutveckling. En annan viktig satsning är regeringens satsningar på eHälsa, som bland annat ska ge människor verktyg att engagera sig i sin egen hälsa.

Dessa frågor ställdes till samtliga åtta riksdagspartier under mars 2014.