Centerpartiet

Fråga 1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

Svar: För Centerpartiet utgör idrottsrörelsen en viktig del av civilsamhället. Därför har vi varit pådrivande i arbetet att stärka det ideella ledarskapet och föreningslivet. Vi har i regeringsposition satsat 500 miljoner kronor på att öppna dörrarna till idrotten för fler barn. Fler idrottstimmar i grundskolan är också något som vi jobbar med.

Fråga 2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

– Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

Svar: Centerpartiet vill se fler idrottstimmar i grundskolan för en bättre hälsa och utveckling av våra barn och ungdomar. Ett viktigt steg i denna riktning är en satsning på fler skolläkare, skolsköterskor och kuratorer i skolan. Nationella riktlinjer för att samordna tidiga insatser av barn och unga och deras familjer på lokal, regional och nationell nivå, samt en nationell strategi för föräldrastöd är också något vi arbetar med. Med fritidspengen till barn i ekonomiskt utsatta familjer som ska införas kommer fler barn att kunna delta i fysiska aktiviteter.

Fråga 3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?

Svar: För att Sverige ska ha världens bästa hälsa ser vi till att landsting och regioner inför program med hälsosamtal för alla 40, 50 och 60-åringar, samt till 75-åringar. Tanken är att ge stöd kring bland annat vikten av fysisk aktivitet, screening för olika hälsotillstånd samt alkohol- och tobaksvanor, men också lyfta vikten av motion, nutrition och sömn, allt efter individens behov och önskemål. För gamla och sjuka personer är det särskilt viktigt att vård och omsorg håller ihop. Flera olika diagnoser gör att patienten ofta måste vara i kontakt med en rad vårdgivare, som ibland har svårt att koordinera sina insatser.

För att garantera trygghet och kvalitet måste vård och omsorg i högre grad utformas i sammanhängande vårdkedjor. Vi vill lyfta fram arbetet med aktiv hälsostyrning genom att en specialutbildad sjuksköterska fungerar som en ”vårdcoach” och håller regelbunden kontakt med en svårt sjuk patient samt hjälper denne att få rätt vård och stöd i behandlingen.

Dessa frågor ställdes till samtliga åtta riksdagspartier under mars 2014.