Seniorforskare i näringsfysiologi med inriktning mot idrottsvetenskap (50%)

ANSLAG

Anslås 2019-06-25
Nedtas 2019-07-17
Dnr GIH 2019/203

Angående anställning som Seniorforskare i näringsfysiologi med inriktning mot idrottsvetenskap (50%)

Rektor har den 25 juni 2019 beslutat att anställa Eva Blomstrand som Seniorforskare under perioden 1 juli 2019 – 31 december 2020.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av seniorforskare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 16 juli 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 25 juni 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.