Projektforskare till ett forskningsprojekt om införande och utvärdering av aktivitetsbaserade kontor (70%)

ANSLAG

Anslås 2018-08-29
Nedtas 2018-09-20
Dnr GIH 2018/277

Angående anställning som projektforskare till ett forskningsprojekt om införande och utvärdering av aktivitetsbaserade kontor

Rektor har den 28 augusti 2018 beslutat att anställa Björg Helgadottir på en allmän visstidsanställning som projektforskare från och med 2018-08-27 till och med 2019-09-01.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektforskare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 19 september 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 29 augusti 2018

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektforskare till ett forskningsprojekt om införande och utvärdering av aktivitetsbaserade kontor (70%)

Ämnesbeskrivning

GIH har erhållit ett stort anslag för att studera hur aktivitetsbaserade kontor kan införas samt vilka effekter det har på fysisk aktivitet, psykisk hälsa och prestation. Detta treåriga projekt syftar till att öka förståelsen kring effekter av den nya kontorsformen.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra avancerad forskning kring effekterna av omställningen till och implementeringen av aktivitetsbaserade kontor. Du kommer att arbeta med design av vetenskapliga studier, däribland datainsamling, men även handleda en projektassistent som ska genomföra de operativa delarna av datainsamling och dataadministration. Du kommer självständigt arbeta med utveckling av studieidéer inom ramen för projektet, analysera data samt författa vetenskapliga artiklar om resultaten och presentera dessa på vetenskapliga konferenser. I ditt arbete ingår också att ha nära samarbete och kontinuerligt underhålla kontakterna med de deltagande företagen. Det kommer också ingå i arbetsuppgifterna att skapa goda forskningsrutiner i projektet rörande t. ex. forskningsdokumentation, ansvara för administrativa göromål relaterat till forskning samt att utarbeta etikansökningar relaterat till studierna som ska genomföras i projektet. Tidsvis kommer du leda projektet under handledning av projektledaren.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom beteendevetenskap, hälsopedagogik, psykologi, public health eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskningsfältet psykologi, utvärdering, implementering eller motsvarande
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att göra statistiska analyser, till exempel longitudinella, multilevel- och dagsboksstudier.
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara serviceinriktad , ha god analytisk förmåga och vara kvalitetsmedveten.
 • Stor vikt läggs vid publikationer och citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter indexerade i Web of Science
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • Stor vikt läggs vid goda kunskaper inom metoder för datainsamling
 • Vikt läggs vid dokumenterad förmåga att informera om forskning båda till andra forskare men även praktiker.
 • Vikt läggs vid erfarenhet av projektledning
 • Vikt läggs vid erfarenhet av kvalitativ metod och analys
 • Vikt läggs vid mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 12 månader på motsvarande 70 % av heltid.  Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1 augusti 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Eva Andersson,  

tel. 0739-46 00 34.


Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Anne Richter, tel. 0732 603063

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • en kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet,
 • de vetenskapliga artiklar (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.

 Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

 GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/277 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 25 juni 2018