Projektassistent till forskningsprojektet nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning (100%)

 

ANSLAG

Anslås 2018-04-09
Nedtas 2018-05-01
Dnr GIH 2018/58

Angående anställning som projektassistent

Prefekt Suzanne Lundvall har den 26 mars 2018 beslutat att anställa Oscar Horwath som projektassistent.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 1 maj 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 9 april 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Projektassistent till forskningsprojektet nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning (100 %)

med placering vid enheten för Prestation och träning.

Ämnesbeskrivning

GIH har en lång tradition av arbetsfysiologisk forskning med inriktning på muskulär anpassning till träning. Projektet syftar till att öka förståelsen för de underliggande mekanismerna bakom nutritionens inverkan på träningsanpassningen.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra fysiologiska arbetsförsök på friska försökspersoner, genomföra biokemiska, molekylärbiologiska och histokemiska analyser på befintliga muskelprover från avslutade försök. Framför allt kommer histokemiska analyser, Western blot och RT-PCR analyser att genomföras.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  •  avlagt masterexamen inom idrottsvetenskap, idrottsfysiologi, medicin eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av fysiologiska arbetsförsök samt laboratoriearbete framför allt vad gäller erfarenhet av ovan nämnda analyser på humana muskelprover
  • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet och analytisk förmåga

 Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning, 6 mån, motsvarande 100 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 3 april 2018.

 Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817
Projektledare: Eva Blomstrand, tel. 08-12053821

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar och vetenskapliga meriter (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse för tidigare arbetslivserfarenhet och vetenskaplig verksamhet

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med GIH 2018/58 ska ställas till registrator@gih.se och vara  vara inkommen till GIH senast den 2 mars 2018.