Projektassistent inom projekt om hälso-tester, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (30 %)

ANSLAG

Anslås 2018-08-30
Nedtas 2018-09-21
Dnr GIH 2018/319

Angående anställning som projektassistent inom projekt om hälsotester, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (30 %)

Prefekten Suzanne Lundvall har den 24 augusti 2018 beslutat att anställa Anna Ryhed på en allmän visstidsanställning som projektforskare från och med 2018-08-15 till och med 2019-02-14.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 20 september 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 30 augusti 2018

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektassistent inom projekt om hälso-tester, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (30 %)            

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är flervetenskapligt ämne. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska och humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Sedan många år sker framtagande och vidareutveckling av de i undervisningen ingående hälsoprojekten vid GIH. Den aktuella tjänstens inriktning är testverksamhet i ämnesområdet folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, med mätmetodik av olika fysiologiska tester och fysisk aktivitet, bland annat för seniorer.

Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att under handledning ansvara för insamling av data för olika fysiologiska tester och hälsoenkätfrågor om upplevd hälsa och fysiska aktivitetsvanor. I anställningen kan arbetsuppgifter som projektledning av hälsotester komma att ingå för hela eller delar av projekt med inriktning mot fysisk aktivitet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som projektassistent på denna tjänst är den som har:

 • avlagt grundläggande examen i idrott/idrottsvetenskap samt magister- och masterexamen inom området för tjänsten samt har
 • avlagt hälsopedagogexamen eller avslutat kurser i folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet 90 hp

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av de relevanta ämnesområdena för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom kunskapsområdet mätning av fysiologiska tester (maximala tester av kondition och styrka) och fysisk aktivitet inom hälsoprojekt med fysisk aktivitet.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete med folkhälsa med inriktning mot fysisk aktivitet, inklusive projekt-/delprojektledning.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet av olika fysiologiska tester och annan verksamhet
 • Lista på referenspersoner

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 30 % under sammanlagt 6 månader, med start 15 augusti eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av enhetschef Eva Andersson 0739 – 46 00 34.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/319 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 13/7 2018.