Projektassistent för muskelaktivitetsmätningar 100%

ANSLAG

Anslås 2019-05-20
Nedtas 2019-06-11
Dnr GIH 2019/202

Angående anställning som Projektassistent för muskelaktivitetsmätningar.

Prefekt har den 17 maj 2019 beslutat att anställa Jonina Oddsson som projektassistent under perioden 27 maj 2019 – 11 augusti 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 10 juni 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 20 maj 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.