Projektanställd handläggare (100%)

ANSLAG

Anslås 2018-04-09
Nedtas 2018-05-01
Dnr GIH 2018/137

Angående anställning som projektanställd handläggare

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 5 april 2018 beslutat att anställa Bim O´Reilly som handläggare.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 1 maj 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 9 april 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Projektanställd handläggare (100 %)

med placering vid Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Gymnastik- och idrottshögskolan är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. Förvaltningen bistår hela organisationen med administrativt stöd, och medarbetarna har ofta ansvar för flera verksamhetsdelar. Utbildnings- och forskningsavdelningen som är en del av förvaltningen består av nio personer. Vi arbetar bland annat med antagning, examen, studie- och karriärvägledning, studentutbyte, forskningsstöd och stöd till studenter, nämnder och institutionen.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med:

  • Kartläggning av vilka behov av administrativt forskningsstöd som verksamma forskare vid GIH upplever att högskolan behöver utveckla,
  • Utveckling av processer för antagning och anställning av doktorander,
  • Utveckling av arbetet med karriärvägledning för doktorander,
  • Översättningsarbeten till engelska
  • Andra uppgifter som kan förekomma vid Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Behörighetskrav

Akademisk examen, gärna doktorsexamen,
Goda kunskaper i svenska och engelska vad gäller tal och skrift.

Bedömningsgrunder

  • Vikt läggs vid erfarenhet av att driva forskarutbildningsfrågor som exempel vid antagning och karriärvägledning av doktorander,
  • Vikt läggs vid erfarenhet av översättningsarbete till engelska,
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att ha arbetat på annan högskola eller universitet,
  • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga,
  • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är trygg, strukturerad, initiativrik, har en god pedagogisk förmåga, samt har ett utvecklingsinriktat arbetssätt.

Varaktighet/Arbetstid

Projektanställning om 1 år med tillträde omgående.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Avdelningschef Katarina Offnegårdh, 08-120 53 827 samt

ordförande för Forsknings- och forskarutbildningsnämnden
Toni Arndt. 08-120 53 739.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/137 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 30 mars 2018.