Professor i idrott inriktning utbildningsvetenskap

GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för kombinationen fysisk aktivitet, idrott och hälsa med traditioner som sträcker sig bakåt till 1813. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med idrottens olika organisationer. Högskolan har cirka 100 anställda och ca 500 studenter.  

Gymnastik- och idrottshögskolan ledigförklarar härmed en anställning som  

PROFESSOR I IDROTT inriktning utbildningsvetenskap  

vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap fr.o.m. 2010-01-01 eller efter överenskommelse. Ref nr. 14-303/09 med sista ansökningsdatum 2009-08-07.  

Ämnesbeskrivning 

Idrott med inriktning mot utbildningsvetenskap omfattar frågor om påverkan, lärande och socialisation inom idrottskulturen. Här är särskilt studier av lärprocesser inom idrott i skola och under fritid i fokus, innefattande frågor av såväl didaktisk, allmänpedagogisk som samhällsvetenskaplig karaktär.   

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning, handledning samt administrativa uppgifter. Undervisning och handledning sker på grundnivå, avancerad nivå samt inom planerad forskarutbildning. En viktig uppgift är att bygga och ta ansvar för forskningsfältet idrott med utbildningsvetenskaplig inriktning.      

Behörighetskrav  

Behörig att anställas som professor är enligt högskoleförordningen 4 kap 5 § den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt motsvarande förvärvade kunskaper är ett krav.  

Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning.

Bedömningsgrunder  

Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap). Även planering och ledning av forskning tillmäts betydelse.  

Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad skicklighet inom utbildningsvetenskap med tydlig anknytning till idrott.   

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination på högskolenivå. Handledarerfarenhet av forskarstuderande tillmäts särskild betydelse. Den pedagogiska skickligheten skall ha visats genom undervisning inom grund-, avancerad och forskarnivå.  

Vidare skall sökanden ha genomgått adekvat pedagogisk utbildning, om det inte finns särskilda skäl. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.  

Meriterande är också annan pedagogisk erfarenhet (verksamhet) inom skola och idrottsrörelse, t ex som lärare, föreläsare och läroboksförfattare. Internationella nätverk och verksamheter är meriterande. 

Stor vikt kommer även att fästas vid den sökandes erfarenhet av projektledning och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal. I detta sammanhang är också dokumenterad förmåga att erhålla externa medel meriterande.  

Administrativ skicklighet vad gäller verksamhetsplanering och förmåga till samarbete är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, t ex genom populärvetenskaplig verksamhet, medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor kommer att beaktas.   

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.  

Ansökningsförfarande  

Ansökan skall innefatta följande handlingar i fem exemplar:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska meriter och administrativa meriter (CV). Denna skall vara styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
  • De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
  • Förteckningarna skall vara styrkta.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga.  

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare/Heltid  

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.  

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av ordförande för Lärarutbildningsnämnden Jane Meckbach, tel. 08-120 538 29 samt av prefekterna vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap Tage Sterner, tel. 08-120 537 72 eller Pia Lundquist Wanneberg, tel. 08-120 537 09.

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-rådet, tel 08-120 537 51, TCO/ST, Elisabeth Feldt.

Ansökan 

Ansökan märkt med Ref nr. 14-303/09 skall ställas till Rektor vid GIH och vara inkommen till  Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm, fax 08-402 22 80 senast den 7 augusti 2009.  

Om ansökan skickas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.