Postdok i kognitiv neurovetenskap till forskningsprojektet

ANSLAG

Anslås 2018-08-29
Nedtas 2018-09-20
Dnr GIH 2018/299

Angående anställning som postdok i kognitiv neurovetenskap till forskningsprojektet fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner (100%)

Rektor har den 28 augusti 2018 beslutat att anställa Emerald Heiland på en postdoktor enligt kollektivavtal som postdoktor i kognitiv neurovetenskap från och med 2018-09-01 till och med 2020-08-31.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av postdoktor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 19 september 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 29 augusti 2018

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Postdok i kognitiv neurovetenskap till forskningsprojektet fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner (100%)

med placering vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa

Ämnesbeskrivning

I forskargruppen för fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid GIH studeras hur olika aspekter av människors fysiska aktivitetsmönster (mönster av stillasittande och fysisk aktivitet) är associerat till neuroplasticitet, psykisk hälsa och kognitiv förmåga.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning i projektet fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner med primärt ansvar för mätning och analys av kognitiva funktioner. Forskarhandledning kan ingå. Undervisning kan äga rum inom GIH:s utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom kognitiv neurovetenskap eller motsvarande område

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

Mycket stor vikt läggs vid

 • vetenskaplig skicklighet inom projektets område, särskilt mätning av kognition och prediktorer för kognitiva funktioner
 • unskaper i avancerad statistik

Stor vikt läggs vid:

 • Erfarenhet av att genomföra stora datoriserade datainsamlingar med kognitiva funktioner
 • Färdighet i mjukvaran E-prime.
 • Erfarenhet av NIRS och/eller fMRI.
 • Erfarenhet av interventionsstudier.
 • God samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen;

Personen ska vara noggrann, ha helhetsperspektiv, analytisk förmåga, förmåga att organisera och planera

Vikt läggs vid:

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt
 • Erfarenheter av att presentera forskning på internationella konferenser
 • Administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 100 % av heltid under perioden

1 augusti 2018 – 31 juli 2020 eller två år från första anställningsdag om överenskommelse om annan tillträdesdag träffas.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Maria Ekblom, tel. 070-0039586

Örjan Ekblom, tel. 072-5104859

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer
 • åberopade publikationer (högst 10)

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med GIH 2018/299 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 180710.