Lots vid Friskvårdslotsmottagningen på GIH (deltid)

ANSLAG

Anslås 2018-01-22
Nedtas 2018-02-13
Dnr GIH 2017/469

Angående anställning som lots vid friskvårdsmottagningen på gih (90 timmar) 

Prefekt Suzanne Lundvall har den 19 januari 2018 beslutat att anställa Cassandra Spoonberg och Sara Petersson som Lots vid friskvårdsmottagningen på GIH

 

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 februari 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 22 januari 2018

 

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

 Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker nu två stycken:

Lots vid FRiskvårdslotsmottagningen på GIH (deltid)

För närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

År 2015 inrättades en Friskvårdslotsmottagning på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Den erbjuder friskvårdslotsning för personer som fått ett FaR (Fysisk aktivitet på recept) utskrivet av sin vårdgivare. Lotsningen sker utanför hälso- och sjukvårdens ram och utförs på höstterminen av hälsopedagogstudenter vid GIH, som en verklighetsnära verksamhetsförlagd utbildning. På vårterminen bemannas mottagningen istället av redan examinerade och erfarna hälsopedagoger. Mer information om Friskvårdslotsmottagningen finns på www.gih.se/lotsmottagningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att ta emot och behandla de FaR recept som kommer in. Kontakta FaR person för att påbörja och sedan genomföra hela lotsningsprocessen, vilken innebär ett baslinjesamtal, tre uppföljnings­samtal samt återkoppling till förskrivaren. I anställningen ingår även de administrativa moment som lotsningsprocessen kräver.

Vi söker två personer som vill arbeta som lotsar under år 2018. Sysselsättningsgraden för varje lots är totalt ca 125 timmar. Tjänsten är uppdelad på två separata anställningsperioder, där huvuddelen av arbetet, motsvarande ca 85 timmar, utförs under perioden januari – juni. Återstående del, bestående av uppföljning och kvarvarande administration, utförs under perioden augusti – december.

Behörighetskrav

Behörig att anställas till denna tjänst är den som har:

 • tidigare erfarenhet av praktiskt arbete med de beskrivna momenten på Friskvårdslotsmottagningen på GIH, eller motsvarande erfarenhet,
 • avslutat kurser i folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet 90 hp, med godkänt resultat.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av lotsning vid Friskvårdslotsmottagningen på GIH, eller motsvarande erfarenhet.
 • Mycket stor vikt läggs vid förmågan att möta FaR-personerna vid lotsmottagningen på ett professionellt sätt.
 • Stor vikt läggs vid kunskap och erfarenhet av samtalsmetodik och beteendeförändring hos vuxna.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet av arbete vid Friskvårdslotsmottagningen eller motsvarande.
 • Lista på referenspersoner

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i två perioder januari – juni, respektive augusti – december 2018. Omfattningen motsvarar ca 125 timmar, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock tidigast 1 januari 2018.

Lön

Enligt lokalt kollektivavtal. Lön utbetalas per timme, arbetade timmar rapporteras i efterskott.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av enhetschef Eva Andersson 0739 – 46 00 34.
Upplysningar om anställningen lämnas av
prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings­kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/469 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 5/12 2017