Lektor i idrottsvetenskap, inriktning tillämpad fysiologi

ANSLAG

Anslås 2017-03-14

Nedtas 2017-04-05

Dnr GIH 2016/226 

Tillsättning av lektor i tillämpad fysiologi

Rektor Karin Larsén har den 14 mars 2017 beslutat att anställa Maria Fernström som Lektor i tillämpad fysiologi fr.o.m. 4 maj 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 4 april 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 14 mars 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning tillämpad fysiologi

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten.

Den aktuella tjänsten utgår från ett humanbiologiskt perspektiv med inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa. Undervisningen berör hur fysisk aktivitet, respektive fysisk inaktivitet och stillasittande, påverkar fysisk och mental hälsa, fysisk prestations- och funktionsförmåga samt livskvalitet på kort och lång sikt. Den som får tjänsten förväntas bedriva såväl undervisning som forskning och forsknings- och utvecklingsarbete samt vara intresserad av att integrera teori och praktik.

Exempel på befintliga forskningsinriktningar är studier av mätning av fysisk aktivitet och/eller inaktivitet (stillasittande), hur olika aspekter av fysisk kapacitet (kondition, styrka, balans, rörlighet) eller neuronala, muskulära och mekaniska principer påverkar människors fysiska aktivitet och hälsa samt forskning kring betydelsen av vardagsmotion och aktiva transporter för fysisk aktivitet hos olika åldersgrupper (barn, unga, vuxna respektive äldre).

Vid GIH finns Laboratoriet för Biomekanik och Motorisk Kontroll (BMC), Åstrands Laboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för Tillämpad Idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, kursutveckling, forskningsmetodik och handledning framförallt på grundnivå och avancerad nivå, men också utbildning på forskarnivå. Innehavaren av anställningen kan komma att undervisa inom samtliga utbildningsprogram samt fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH. Vidare kommer innehavaren av anställ­ning­en att ingå i någon av lärosätets forskningsmiljöer. I anställningen kan arbetsuppgifter som projektledning och nämnduppdrag också före­komma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område
 • visat pedagogisk skicklighet

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet i tillämpad fysiologi, träningslära samt mätmetoder för fysisk aktivitet och/eller för fysisk prestationsförmåga
 • stor vikt läggs vid erfarenhet av undervisning i forskningsmetodik, och här särskilt statistik samt handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå
 • stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet och möjlighet att förstärka pågående forskning vid GIH
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, fungera väl i arbetslag, förmåga till långsiktigt engagemang samt till att ta eget ansvar
 • vikt läggs även vid förmåga att samarbeta med kollegor från olika ämnesområden
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • meriterande är att inneha läkarlegitimation
 • meriterande är internationell samverkan

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,
tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer
 • åberopade publikationer (högst 10)

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/226 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 24/5 2016.