Lektor i idrott, inriktning ledarskap och coaching

ANSLAG

Anslås 2011-05-12

Nedtas 2011-06-02

Dnr 14-666/10

 

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM LEKTOR I IDROTT, INRIKTNING LEDARSKAP OCH COACHING VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

 

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 12 maj 2011 beslutat att anställa Sophie Linghag som lektor i idrott, inriktning ledarskap och coaching fr o m den 15 augusti 2011. Anställningen avser en tillsvidareanställning.

 

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor i idrott, inriktning ledarskap och coaching vid Gymnastik- och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 2 juni 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 12 maj 2011

 

Ann-Charlotte Jensen

Personalavdelningen


Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 600 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som

LEKTOR I IDROTT, INRIKTNING LEDARSKAP OCH COACHING

med placering vid Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, GIH

Ämnesbeskrivning

Idrott, inriktning ledarskap och coaching har en huvudinriktning mot individ- och idrottspsykologiskt orienterade frågor. Exempel på områden för undervisning och forskning, alla med utgångspunkt i idrott, är förändringsledarskap inriktat på individ och grupp, beteendeförändringar, kommunikation, arbetsliv och hälsa samt coaching som ledarskapsfenomen.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning inom ämnet Idrott, inriktning ledarskap och coaching. Undervisningen på grundnivå sker på samtliga tre utbildningsprogram, d v s tränar-, hälsopedagog- och lärarprogrammen, dock främst på de två förstnämnda. Till undervisning räknas kursutveckling, kursansvar, kursadministration och handledning på olika nivåer upp till doktorandnivå. GIH har en ambition att stärka forskningen inom ledarskapsområdet generellt och innehavaren av den aktuella befattningen skall aktivt bidra till detta.

Innehavaren av den aktuella befattningen förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är enligt högskoleförordningen 4 kap 7 § den som har

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet Idrott, inriktning ledarskap och coaching. Särskild vikt läggs vid publikationer och citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter samt tilldelning av forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning, utveckling och förnyelse inom ämnesområdet Idrott, inriktning ledarskap och coaching på högskola/universitet.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete inom idrotts- och hälsosektorn.
 • Dokumenterad administrativ skicklighet.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl arbetsliv som andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Med högsta och lika vikt bedöms vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därnäst viktas övriga bedömningsgrunder med lika vikt.

Ansökningsförfarande; Ansökan skall innefatta följande handlingar i 5 exemplar

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV). Betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas skall vara vidimerade.
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.

Beredningsgruppen för anställningsärenden kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Pia Lundquist Wanneberg, tel 08 402 22 11 samt av dekanus Alf Thorstensson, tel 08-402 22 46.

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-16 14 57.

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr. 14-666/10 skall ställas till

Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm, fax 08-402 22 80, e-post registrator@gih.se

och vara inkommen till GIH senast den 17 januari 2011.

Om ansökan skickas per fax eller e-post ska den kompletteras med originalhandlingar, inklusive signerad ansökan, inom en vecka från ansökningstidens utgång.