Lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi

ANSLAG

Anslås 2011-12-19

Nedtas 2012-01-10

Dnr 14-293/11

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM LEKTOR I IDROTT, INRIKTNING IDROTTSPSYKOLOGI VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 19 december 2011 beslutat att anställa Sanna Nordin-Bates som lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi f n placerad vid enheten för prestation och träning vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap på GIH fr o m den 4 januari 2012. Anställningen avser en tillsvidareanställning enligt 4 § LAS.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 10 januari 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 19 december 2011

Ann-Sofi Grapengiesser

Personal- och ekonomiavdelningen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delges de sökande

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i Idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker

LEKTOR I IDROTT, INRIKTNING IDROTTSPSYKOLOGI

med placering vid institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, GIH

Ämnesbeskrivning

Idrottspsykologi handlar om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott och omfattar studier av fysisk inaktivitet, lågintensiv rekreationsaktivitet, regelbunden motionsaktivitet, prestations/tävlingsaktivitet samt elitidrott.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet Idrott, inriktning idrottspsykologi. Till undervisning räknas kursutveckling, kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning på forskarnivå kan komma att ingå.

Innehavaren av anställningen förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har

 • Avlagt doktorsexamen inom Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning psykologi alternativt psykologi, inriktning idrott, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt
 • Visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom, eller med klar relevans för, ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning psykologi alternativt Psykologi, inriktning idrott. Särskild vikt läggs vid vetenskapliga publikationer samt tilldelning av forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning, utveckling och förnyelse inom, eller med klar relevans för, ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning psykologi alternativt Psykologi, inriktning idrott på högskola/universitet.
 • Dokumenterad vetenskaplig verksamhet utöver doktorsavhandling.
 • Djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning psykologi alternativt Psykologi, inriktning idrott.
 • Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl arbetsliv inklusive utbildningsväsende, som andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt.
 • Dokumenterad förmåga att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.
 • Dokumenterad administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Dokumenterad förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskola/universitet.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Med högsta och lika vikt bedöms vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därnäst viktas övriga bedömningsgrunder med lika vikt.

Ansökningsförfarande

Handlingar som skickas i pappersform ska inges i fem likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. (Observera att dokument av större omfattning eller böcker alltid ska inges i fem exemplar i pappersform.) Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.

Beredningsgruppen för anställningsärenden kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Pia Lundquist Wanneberg, tel 08 402 22 11 samt av personalchef Ann-Charlotte Jensen, tel 08-402 22 61.

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-16 14 57.

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr 14-293/11 ska ställas till registrator@gih.se eller Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 15 augusti 2011.